مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی

مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی
مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی

مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ( UCP600 )

 

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ، متن اصلی به همراه ترجمه

 

ماده ۱ – کاربرد مقررات ( Article 1 : Application of UCP )

 

مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی ، تجدید نظر سال ۲۰۰۷ ، نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد ، درمورد هـــــر اعتبار اسنادی ( اعتبار ) ( از جمله اعتبار اسنادی ضمانتی ( Stand-by ) ، تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذی ربط الزام آور است مگر اینکه صریحا ” در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

THE UNIFORM CUSTOMS AND PREACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION NO.600 (“UCP”) ARE RULES THAT APPLY TO ANY DOCUMENTARY CREDIT (“CREDIT”) (INCLUDING ,TO THE EXTENT TO WHICH THEY MAY BE APPLICALBE, ANY STAND BY LETTER OF CREDIT) WHEN THE TEXT OF THE CREDIT EXPRESSLY INDICATES THAT IT IS SUBJECT TO THESE RULES. THEY ARE BINDING ON ALL PARTIES THERETO UNLESS EXPRESSLY MODIFIED OR EXCLUDED BY THE CREDIT.

 

ماده ۲ – تعاریف (  ARTICLE 2 : DEFINITIONS )

 

از نظر این مقررات :

FOR THE PURPOSE OF THESE RULES

بانک ابلاغ کننده : یعنی بانکی که اعتبار را بنا به درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند.

ADVISING BANK : MEANS THE BANK THAT ADVISES THE CREDIT AT THE REQUEST OF THE ISSUING BANK.

درخواست کننده : یعنی طرفی که اعتبار بنا به درخواست وی گشایش شده است .

APPLICANT : MEANS THE PARTY ON WHOSE REQUEST THE CREDIT IS ISSUED.

روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا ” برای انجام عملیات بانکی تحت این مقررات باز است .

BANKING DAY : MEANS A DAY ON WHICH A BANK IS REGULARLY OPEN AT THE PLACE AT WHICH AN ACT SUBJECT TO THESE RULES IS TO BE PERFORMED.

ذی نفع : یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .

 BENEFICIARY : MEANS THE PARTY IN WHOSE FAVOUR A CREDIT IS ISSUED

ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار ، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.

COMPLYING PRESENTATION: MEANS A PRESENTATION THAT IS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, THE APPLICABLE PROVISIONS OF THESE RULES AND INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE.

تائید : یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.

CONFIRMATION MEANS A DEFINITE UNDERTAKING OF THE CONFIRMING BANK, IN ADDITION TO THAT OF THE ISSUING BANK,TO HONOUR OR NEGOTIATE A COMPLYING PRESENTATION.

 بانک تائید کننده : یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.

CONFIRMING BANK : MEANS THE BANK THAT ADDS ITS CONFIRMATION TO A CREDIT UPON THE ISSUING BANK’S AUTHORIZATION OR REQUEST.

اعتبار : یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .

CREDIT : MEANS ANY ARRANGEMENT,HOWEVER NAMED OR DESCRIBED,THAT IS IRREVOCABLE AND THERRBY CONSTITUTES A DEFINITE UNDERTAKING OF THE ISSUING BANK TO HONOUR A COMPLYING PRESENTATION.

 پذیرش پرداخت : یعنی

HONOUR MEANS :

 • پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .

TO PAY AT SIGHT IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY SIGHT PAYMENT.

 • ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده است .

TO INCUR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING AND PAY AT MATURITY IF THE CREDITS IS AVAILABLE BY DEFERRED PAYMENT.

 • پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .

TO ACCEPT A BILL OF EXCHANGE (” DRAFT “) DRAWN BY THE BENEFICIARY AND PAY AT MATURITY IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY ACCEPTANCE.

 بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.

ISSUING BANK : MEANS THE BANK THAT ISSUES A CREDIT AT THE REQUEST OF AN APPLICANT OR ON ITS OWN BEHALF.

 معامله اسناد : یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیر از بانک مقرر ) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش از روز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.

NEGOTIATION : MEANS THE PURCHASE BY THE NOMINATED BANK OF DREAFT ( DRAWN ON A BANK OTHER THAN THE NOMINATED BANK ) AND / OR DOCUMENTS UNDER A COMPLYING PRESENTATION,BY ADVANCING OR AGREEING TO ADVANCE FUNDS TO THE BENEFICIARY ON OR BEFORE THE BANKING DAY ON WHICH REIMBURSEMENT IS DUE TO THE NOMINATED BANK.

 بانک تعیین شده : یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هر بانکی قابل استفاده است .

NOMINATED BANK : MEANS THE BANK WITH WHICH THE CREDIT IS AVAILABLE OR ANY BANK IN THE CASE OF A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK.

 ارائه: یعنی تحویل اسناد تحت شرایط یک اعتبار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.

PRESENTATION : MEANS EITHER THE DELIVERY OF DOCUMENTS UNDER A CREDIT TO THE ISSUING BANK OR NOMINATED BANK OR THE DOCUMENTS SO DELIVERED.

 ارائه کننده : یعنی ذی نفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند.

 PRESENTER: MEANS A BENEFICIARY, BANK OR OTHER PARTY THAT MAKES A

 

ماده ۳ – تفاسیر / مفاهیم ( ARTICLE 3 INTERPRETATIONS )

 

از نظر این مقررات :

FOR THE PURPOSE OF THESE RULES :

 واژه های مفرد می تواند شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می گردد.

WHERE APPLICABLE, WORDS IN THE SINGULAR INCLUDE THE PLURAL AND IN THE PLURAL INCLUDE THE SINGULAR

 ” اعتبار ” برگشت ناپذیر تلقی می گردد حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد.

A CREDIT IS IRREVOCABLE EVEN IF THERE IS NO INDICATION TO THAT EFFECT.

 امضاء اسناد می تواند به صورت دست نویس ، فاکس ، پرفراژ شده ، مهر ، نشانه یا هرگونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی دیگری باشد.

A DOCUMENT MAY BE SIGNED BY HANDWRITING, FACSIMILE SIGNATURE, PERFORATED SIGNATURE, STAMP, SYMBOL OR ANY OTHER MECHANICAL OR ELECTRONIC METHOD OF AUTHENTICATION.

 درخواست سند تصدیق ، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن ، با امضاء علامت یا الصاق برچسب بر روی سند اجابت شده تلقی می گردد.

A REQUIREMENT FOR A DOCUMENT TO BE LEGALIZED, VISAED, CERTIFIED OR SIMILAR WILL BE SATISFIED BY ANY SIGNATURE, MARK, STAMP OR LABEL ON THE DOCUMENT WHICH APPEARS TO SATISFY THAT REQUIREMENT.

شعبه های یک بانک در کشورهای مختلف بعنوان بانک های مجزا تلقی می شود.

 BRANCHES OF A BANK IN DIFFERENT COUNTRIES ARE CONSIDERED TO BE SEPARATE BANKS.

 اصطلاحاتی از قبیل ” درجه یک “،” مشهور “،” واجد شرایط “، ” مستقل “، ” رسمی “،” ذیصلاح ” یا ” محلی ” که برای توصیف صادرکننده یک سند بکار می رود امکان صدور سند توسط هرکسی به غیر از ذی نفع اعتبار را مجاز می کند.

TERMS SUCH AS “FIRST CLASS” , “WELL KNOWN”, “QUALIFIED”, “INDEPENDENT”, ”OFFICIAL”, “COMPETENT” OR “LOCAL” USED TO DESCRIBE THE ISSUER OF A DOCUMENT ALLOW ANY ISSUER EXCEPT THE BENEFICIARY TO ISSUE THAT DOCUMENT.

 به لغاتی نظیر ” فوری “،” بلادرنگ ” یا ” هر چه زودتر ” ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر اینکه کاربرد آن در سند خاصی الزامی باشد.

UNLESS REQUIRED TO BE USED IN A DOCUMENT, WORDS SUCH AS “PROMPT”, “IMMEDIATELY” OR “AS SOON AS POSSIBLE” WILL BE DISREGARDED.

 واژه ” در یا حدود ” یا نظایر آن چنین تفسیر می شود که واقعه ای ظرف مدت ۵ روز تقویمی قبل تا ۵ روز تقویمی بعد از تاریخ مورد نظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات ، رخ دهد.

THE EXPRESSION ” ON OR ABOUT” OR SIMILAR WILL BE INTERPRETED AS A STIPULATION THAT AN EVENT IS TO OCCUR DURING A PERIOD OF FIVE CALENDR DAYS BEFORE UNTIL FIVE CALENDAR DAYS AFTER THE SPECIFIED DATE, BOTH START AND END DATES INCLUDED.

 واژگان ” به “، ” تا اینکه ” ” تا ” ، ” از ” و ” بین ” اگر به عنوان ” دوره حمل ” به کار رود شامل تاریخ ذکر شــــده می گردد ” و ” لغات ” قبل از ” و ” بعد از ” شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد.

THE WORDS “TO” , “UNTIL” , “TILL” , “FROM” AND “BETWEEN ” WHEN USED TO DETERMINE A PERIOD OF SHIPMENT INCLUDE THE DATE OR DATES MENTIONED,AND THE WORDS “BEFORE” AND “AFTER” EXCLUDE THE DATE MENTIONED.

 واژگان ” از ” و ” بعد از ” هنگامی که برای تعیین تاریخ سررسید به کار رود شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد .

THE WORDS “FROM” AND “AFTER” WHEN USED TO DETERMINE A MATURITY DATE EXCLUDE THE DATE MENTIONED.

 واژگان ” نیمه اول ” و ” نیمه دوم ” یک ماه به ترتیب به عنوان ” روز اول تا پانزدهم ” و ” روز شانزدهم تا پایان ماه ” تلقی می شود.

THE TERMS “FIRST HALF” AND “SECOND HALF” OF A MONTH SHALL BE CONSTRUED RESPECTIVELY AS THE 1ST TO THE 15TH AND THE 16TH TO THE LAST DAY OF THE MONTH, ALL DATES INCLUSIVE.

 واژگـــان ” آغاز ” ، ” نیمه ” ، ” پایان ماه ” به ترتیب به عنوان ” روز اول تا دهم ” ، ” روزیازدهم تا بیستم ” و ” روز بیست و یکم تا پایان ماه ” شامل کلیه تاریخ های ذکر شده تلقی می شود.

THE TERMS “BEGINNING” , “MIDDLE” AND “END” OF A MONTH SHALL BE CONSTRUED RESPECTIVELY AS THE 1ST TO THE 10TH , THE 11TH TO THE 20TH AND THE 21ST TO THE LAST DAY OF THE MONTH,ALL DATES INCLUSIVE.

 

ماده ۴ – اعتبارات در مقابل قراردادها ( ARTICLE 4: CREDITS V. CONTRACTS )

 

 اعتبـار بنا به ماهیت خود معامله ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرارمی گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قراردادها شده باشد.

در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است نخواهد بود.

A CREDIT BY ITS NATURE IS A SEPARATE TRANSACTION FROM THE SALE OR OTHER CONTRACT ON WHICH IT MAY BE BASED.BANKS ARE IN NO WAY CONCERNED WITH OR BOUND BY SUCH CONTRACT EVEN IF ANY REFERENCE WHATSOEVER TO IT IS INCLUDED IN THE CREDIT.

CONSEQUENTLY,THE UNDERTAKING OF A BANK TO HONOUR,TO NEGOTIATE OR TO FULFIL ANY OTHER OBLIGATION UNDER THE CREDIT IS NOT SUBJECT TO CLAIMS OR DEFENCES BY THE APPLIACNT APPLICANT RESULTING FROM ITS RELATIONSHIPS WITH THE ISSUING BANK OR THE BENEFICIARY.

 ذی نفع اعتبار تحت هیچ گونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانکها یا بین بانک گشاینده و درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.

A BENEFICIARY CAN IN NO CASE AVAIL ITSELF OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIPS EXISTING BETWEEN BANKS OR BETWEEN THE APPLICANT AND THE ISSUING BANK.

 بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتبار را از الحاق نسخه ای از قرارداد، پروفرما یا اسنادی شبیه به آن بعنوان جزء تفکیک ناپذیر اعتبار منصرف کند.

AN ISSUING BANK SHOULD DISCOURAGE ANY ATTEMPT BY THE APPLICANT TO INCLUDE, AS AN INTEGRAL PART OF THE CREDIT, COPIES OF THE UNDERLYING CONTRACT, PROFORMA INVOICE AND THE LIKE.

 

ماده ۵ – اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها ( ARTICLE 5 DOCUMENTS V. GOODS, SERVICES OR PERFORMANCE )

 

 بانک ها براساس اسناد عمل می کنند و نه کالا ، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد

BANKS DEAL WITH DOCUMENTS AND NOT WITH GOODS,SERVICES OR PERFORMANCE TO WHICH THE DOCUMENTS MAY RELATE

 

ماده ۶ – قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد ( ARTICLE 6 AVAILABILITY, EXPIRY DATE AND PLACE FOR PRESENTATION )

 

 • اعتبار باید مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است یا حاکی از آن باشد که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است . اعتبــــاری که نــــــزد بانک تعیین شده قابل استفاده است نزد بانک گشاینده نیز قابل استفاده است .

A CREDIT MUST STATE THE BANK WITH WHICH IT IS AVAILABLE OR WHETHER IT IS AVAILABLE WITH ANY BANK. A CREDIT AVAILABLE WITH A NOMINATED BANK IS ALSO AVAILABLE WITH THE ISSUING BANK.

 • اعتبار باید مشخص کند که آیا در مقـابل پرداخت دیداری ، پرداخت مدت دار ، قبولی یا معامله قابل استفاده است .

A CREDIT MUST STATE WHETHER IT IS AVAILABLE BY SIGHT PAYMENT, DEFERRED PAYMENT, ACCEPTANCE OR NEGOTIATION.

 • اعتبار نباید به نحوی گشایش شود که در مقابل برات صادره بعهده درخواست کننده اعتبار قابل استفاده باشد.

A CREDIT MUST NOT BE ISSUED AVAILABLE BY A DRAFT DRAWN ON THE APPLICANT.

 •  ۱- اعتبار باید دارای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد باشد. تاریخ انقضاء اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد تلقی می گردد.

A CREDIT MUST STATE AN EXPIRY DATE FOR PRESENTATION. AN EXPIRY DATE STATED FOR HONOUR OR NEGOTIATION WILL BE DEEMED TO BE AN EXPIRY DATE FOR PRESENTATION.

 ۲- محل بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفــــاده است محــــل ارائه اسناد نیز تلقی می گردد. محل ارائه اسناد تحت اعتباری که نزد هر بانکی قابل استفاده است محل هر بانک است .محل ارائه اسناد در بانکی غیـــر از بانک گشاینده اضافه بر محل بانک گشاینده است .

THE PLACE OF THE BANK WITH WHICH THE CREDIT IS AVAILABLE IS THE PLACE FOR PRESENTATION. THE PLACE FOR PRESENTATION UNDER A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK IS THAT OF ANY BANK.

A PLACE FOR PRESENTATION OTHER THAN THAT OF THE ISSUING BANK IS IN ADDITION TO THE PLACE OF THE ISSUING BANK.

 • به جزء آنچه که در بند الف ماده ۲۹ درج شده ، ارائه اسناد بوسیله ذی نفع یا از طرف ذی نفع باید قبل از تاریخ انقضاء اعتبار باشد.

EXCEPT AS PROVIDED IN SUB-ARTICLE 29 (a), A PRESENTATION BY OR ON BEHALF OF THE BENEFICIARY MUST BE MADE ON OR BEFORE THE EXPIRY DATE.

 

ماده ۷ – تعهدات بانک گشاینده (  ARTICLE 7 ISSUING BANK UNDERTAKING )

 

 •  به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه شود و اسناد مذکور مطابق با شرایط اعتبار باشد، بانک گشاینده در صورتی ملزم به پذیرش پرداخت است که :

PROVIDED THAT THE STIPULATED DOCUMENTS ARE PRESENTED TO THE NOMINATED BANK OR TO THE ISSUING BANK AND THAT THEY CONSTITUTE A COMPLYING PRESENTATION, THE ISSUING BANK MUST HONOUR IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY:

 1. اعتبار در مقابل پرداخت دیداری ، مدت دار یا قبولی اسناد قابل استفاده باشد.

 SIGHT PAYMENT, DEFERRED PAYMENT OR ACCEPTANCE WITH THE ISSUING BANK.

 1. اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه خودداری کند

 SIGHT PAYMENT WITH A NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT PAY

 1. اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت دار و یا علیرغم تعهد پرداخت از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.

DEFERRED PAYMENT WITH A NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT INCUR ITS DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING OR, HAVING INCURRED ITS DFERRED PAYMENT UNDERTAKING, DOES NOT PAY AT MATURITY.

 1. اعتبار در مقابل قبولی نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده از قبولی برات صادره بعهده خویش خودداری و یا علیرغم قبولی برات از پرداخت وجه در سررسید مقررخودداری کند.

ACCEPTANCE WITH A NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT ACCEPT A DRAFT DRAWN ON IT OR, HAVING ACCEPTED A DRAFT DRAWN ON IT DOES NOT PAY AT MATURITY.

 1. اعتبار در مقابل معامله نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده از معامله خودداری کند.

NEGOTIATION WITH A NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT NEGOTIATE.

 • بانک گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد.

AN ISSUING BANK IS IRREVOCABLY BOUND TO HONOUR AS OF THE TIME IT ISSUES THE CREDIT.

 • بانک گشاینده متعهد به پوشش وجه به بانک تعیین شده ای است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک گشاینده ارسال نموده است .

AN ISSUING BANK UNDERTAKES TO REIMBURSE A NOMINATED BANK THAT HAS HONOURED OR NEGOTIATED A COMPLYING PRESENTATION AND FORWARDED THE DOCUMENTS TO THE ISSUING BANK.

پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت دارقابل استفاده است ، در سررسید الزامی است ، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبـــــت بــه پیش پرداخت یا خرید اسناد تعییـن شده مستقل از تعهد بانک گشاینده در مقابل ذی نفع است .اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشاینده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک

REIMBURSEMENT FOR THE AMOUNT OF A COMPLYING PRESENTATION UNDER A CREDIT AVAILABLE BY ACCEPTANCE OR DEFERRED PAYMENT IS DUE AT MATURITY,WHETHER OR NOT THE

NOMINATED BANK PREPAID OR PURCHASED BEFORE MATURITY.AN ISSUING BANK’S UNDERTAKING TO REIMBURSE A NOMINATED BANK IS INDEPENDENT OF THE ISSUING BANK’S UNDERTAKING TO THE BENEFICIARY.

 

ماده ۸ – تعهد بانک تائید کننده ( ARTICLE 8 : CONFIRMING BANK UNDERTAKING )

 

 •  به شرط آنکه اسناد مقرر به بانک تائید کننده یا هر بانـک تعیین شده دیگری ارایه و مطابقت آنها شرایط اعتبار رعایت شده باشد، بانک تائید کننده باید:

PROVIDED THAT THE STIPULATED DOCUMENTS ARE PRESENTED TO THE CONFIRMING BANK OR TO ANY OTHER NOMINATED BANK AND THAT THEY CONSTITUTE A COMPLYING PRESENTATION, THE CONFIRMING BANK MUST:

۱- تحت شرایط زیر نسبت به پذیرش پرداخت اقدام کند.

 HONOUR,IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY

 • اگر اعتبار برای پرداخت دیداری ، پرداخت مدت داریا قبولی نزد بانک تائید کننده قابل استفاده باشد.

 SIGHT PAYMENT, DERERRED PAYMENT OR ACCEPTANCE WITH THE CONFIRMING BANK.

 • اگر اعتبار برای پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور نپردازد.

SIGHT PAYMENT WITH ANOTHER NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT PAY

 • اگر اعتبار برای پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانــک تعیین شده مذکور از تعهد پرداخت مدت دار خودداری و یا علیرغم قبول تعهد پرداخـــت مدت دار در سررسید نپردازد.

DEFERRED PAYMENT WITH ANOTHER NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT INCUR ITS DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING OR, HAVING INCURRED ITS DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING, DOES NOT PAY AT MATURITY.

 • اگر اعتبار برای قبولی نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور از قبول برات صادره به عهده بانک خودداری یا علیرغم قبول برات صادره به عهده بانک در سررسید نپردازد.

ACCEPTANCE WITH ANOTHER NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT ACCEPT A DRAFT DRAWN ON IT OR, HAVING ACCEPTED A DRAFT DRAWN ON IT, DOES NOT PAY AT MATURITY.

 • اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده مذکور اسناد را معامله نکند.

 NEGOTIATION WITH ANOTHER NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT NEGOTIATE.

۲-     اگـر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تائید کننده قابل استفاده باشد ، نسبت به معامله اسناد، بدون حق رجوع ، اقدام کند.

NEGOTIATE, WITHOUT RECOURSE, IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY NEGOTIATION WITH THE CONFIRMATING BANK.

 • بانک تـائید کننده از زمان افزودن تائیدیه خود به اعتبــار،به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد است .

A CONFIRMING BANK IS IRREVOCABLY BOUND TO HONOUR OR NEGOTIATE AS OF THE TIME IT ADDS ITS CONFIRMATION TO THE CREDIT.

 • بانک تائید کننده ملزم به پوشـش بانک تعیین شده دیگــری است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک تائید کننده ارسال نموده است .

A CONFIRMING BANK UNDERTAKES TO REIMBURSE ANOTHER NOMINATED BANK THAT HAS HONOURED OR NEGOTIATED A COMPLYING PRESENTATION AND FORWARDED THE DOCUMENTS TO THE CONFIRMING BANK.

پوشش وجه اسناد ارائــــه شــده ، مطابق شرایط اعتبار، تحت اعتباری که برای قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده است در سررسید الزامی است ، اعم از اینکه بانک تعیین شده دیگر قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده باشد. تعهد بانک تائید کننده نسبت به پوشش وجه نزد بانک تعیین شده دیگر مستقل از تعهد بانک تائید کننده در مقابل ذی نفع است .

REIMBURSEMENT FOR THE AMOUNT OF A COMPLYING PRESENTATION UNDER A CREDIT AVAILABLE BY ACCEPTANCE OR DEFERRED PAYMENT IS DUE AT MATURITY, WHETHER OR NOT ANOTHER NOMINATED BANK PREPAID OR PURCHASED BEFORE MATURITY. A CONFIRMING BANK’S UNDERTAKING TO REIMBURSE ANOTHER NOMINATED BANK IS INDEPENDENT OF THE CONFIRMING BANK’S UNDERTAKING TO THE BENEFICIARY.

 • اگر بانکی از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز یا درخواست شده باشد تا اعتباری را تائید کند اما بانک مذکور حاضر به تائید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیر مراتب را به بانک گشاینده اطلاع دهد یا اعتبار را بدون تائید ابلاغ کند.

IF A BANK IS AUTHORIZED OR REQUESTED BY THE ISSUING BANK TO CONFIRM A CREDIT BUT IS NOT PREPARED TO DO SO, IT MUST INFORM THE ISSUING BANK WITHOUT DELAY AND MAY ADVISE THE CREDIT WITHOUT CONFIRMATION.

 

ماده ۹ – ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط (  ARTICLE 9 : ADVISING OF CREDITS AND AMENDMENTS )

 

 • اعتبار و هر گونه اصلاحیه اعتبار ممکن است به وسیله بانک ابلاغ کننده به ذی نفع ابلاغ شود. بانک ابلاغ کننده ای که بانک تائید کننده نباشد، اعتبار و هر گونه اصلاحیه را بدون اینکه تعهدی در پذیرش پرداخت یا معامله اسناد داشته باشد ابلاغ می کند.

A CREDIT AND ANY AMENDMENT MAY BE ADVISED TO A BENEFICIRY THROUGH AN ADVISINGBANK. AN ADVISING BANK THAT IN NOT A CONFIRMING BANK ADVISES THE CREDIT AND ANY AMENMENT WITHOUT ANY UNDERTAKING TO HONOUR OR NEGOTIATE.

 • بانک ابلاغ کننده با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه ، اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه را احــــــراز کرده و اذعــان دارد که ابلاغیه بدرستی منعکس کننده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیـه دریافت شده است .

BY ADVISING THE CREDIT OR AMENDMENT, THE ADVISING BANK SIGNIFIES THAT IT HAS SATISFIED ITSELF AS TO THE APPARENT AUTHENTICITY OF THE CREDIT OR AMENDMENT AND THAT THE ADVICE ACCURATELY REFLECTS THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT OR AMENDMENT RECEIVED.

 • بـانک ابلاغ کننده ممکن است از خدمات بانک دیگری ( بانک ابلاغ کننده دوم ) برای ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذی نفع استفاده کند. بانک ابــلاغ کننـــــده دوم با ابــــلاغ اعتبـــار یا اصــــلاحیـــه اصـالت ظاهری اعتبار را احـراز کـرده و اذعـان دارد که ابـلاغیه به درسـتی منـعکس کننده مـواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده است .

AN ADVISING BANK MAY UTILIZE THE SERVICES OF ANOTHER BANK (“SECOND ADVISING BANK”) TOADVISE THE CREDIT AND ANY AMENDMENT TO THE BENEFICIARY. BY ADVISING THE CREDIT OR MENDMENT,THE SECOND ADVISING BANK SIGNIFIES THAT IT HAS SATISFIED ITSELF AS TO THE APPARENT AUTHENTICITY OF THE ADVICE IT HAS RECEIVED AND THAT THE ADVICE ACCURATELY REFLECTS THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT OR AMENDMENT RECEIVED.

 • بانکی که از خدمــات یک بــانک ابــلاغ کننــده یا بــانک ابــلاغ کننده دوم برای اعتبــــار استفـــــاده می کند باید ازخدمات همان بانک برای ابلاغ هر گونه اصلاحیه نیز استفاده کند.

A BANK UTILIZING THE SERVICES OF AN ADVISING BANK OR SECOND ADVISING BANK TO ADVISE A CREDIT MUST USE THE SAME BANK TO ADVISE ANY AMENDMENT THERETO.

 •  اگر بانکی که از وی درخــواست شده نسبت به ابـــلاغ اعتبــــــار یا اصـــلاحیه ای اقــدام کند تصمــــیم به عدم ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیرد بایـد بـدون تاخیـر مـراتب را به بانکی که دستـورات اعتبار ، اصلاحیه یا ابلاغیه را از آن دریافت کرده اعلام نماید. 

IF A BANK IS REQUESTED TO ADVISE A CREDIT OR AMENDMENT BUT ELECTS NOT TO DO SO,IT MUST SO INFORM,WITHOUT DELAY,THE BANK FROM WHICH THE CREDIT, AMENDMENT OR ADVICE HAS BEEN RECEIVED.

 • اگر بانکی که از وی درخواست ابــلاغ اعتبـار یا اصـلاحیه ای شــده نتوانـد اصـــا لت ظاهـــــــری اعتبار ، اصـلاحیه یـا اطلاعیه را اثبات کند باید بـدون تاخیـر مـراتب را به بانـکی کـه دستورات مذکور را از آن دریـــافت کـــرده اطلاع دهــد. به هـر حال اگر بانک ابــــلاغ کننــــده یـــا بانک ابلاغ کننده دوم تصـمیم به ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیـرد، بایـد به ذی نفــع یا بانـک ابلاغ کنـنده دوم اطلاع دهــد که قـادر به تشخیص اصالت ظاهــری اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه نبوده است .

IF A BANK IS REQUESTED TO ADVISE A CREDIT OR AMENDMENT BUT CANNOT SATISFY ITSELF AS TO THE APPARENT AUTHENTICITY OF THE CREDIT,THE AMENDMENT OR THE ADVICE, IT MUST SO NFORM,WITHOUT DELAY,THE BANK FROM WHICH THE INSTRUCTIONS APPEAR TO HAVE BEEN RECEIVED. IF THE ADVISING BANK OR SECOND ADVISING BANK ELECTS NONETHELESS TO ADVISE THE CREDIT OR AMENDMENT, IT MUST INFORM THE BENEFICIARY OR SECOND ADVISING BANK THAT IT HAS NOT BEEN ABLE TO SATISFY ITSELF AS TO THE APPARENT AUTHENTICITY OF THE CREDIT,THE AMENDMENT OR THE ADVICE.

 

ماده ۱۰ – اصلاحیه ها ( ARTICLE 10 AMENDMENTS )

 

 • به جزء در مواردی که در ماده ۳۸ تصریح شده اعتبار نمی تواند بدون موافقت بانک گشاینده ، بانک تائید کننده ( در صورت وجود ) و ذی نفع اصلاح و یا باطل شود.

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED BY ARTICLE 38, A CREDIT CAN NEITHER BE AMENDED NOR CANCELLED WITHOUT THE AGREEMENT OF THE ISSUING BANK, THE CONFIRMING BANK,I F ANY, AND THE BENEFICIARY.

 •  بانک گشاینده از زمان صدور اصلاحیه نسبت به اصلاحیه های صادره تعهد برگشت ناپذیر دارد. بـــانک تائید کننده ممکن است تائید خود را به اصلاحیه اعتبار نیز تعمیم دهد و در این صورت از زمــــان ابلاغ اصلاحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. به هر حال بانک تائید کننده می تواند از افزودن تائید خود به اصـلاحیه ای خـودداری کند که در این صورت باید مراتب را بدون تاخیر به بانک گشاینده و ذی نفع اطلاع دهد.

AN ISSUING BANK IS IRREVOCABLY BOUND BY AN AMENDMENT AS OF THE TIME IT ISSUES THE AMENDMENT. A CONFIRMING BANK MAY EXTEND ITS CONFIRMATION TO AN AMENDMENT AND WILL BE IRREVOCABLY BOUND AS OF THE TIME IT ADVISES THE AMENDMENT. A CONFIRMING BANK MAY, HOWEVER, CHOOSE TO ADVISE AN AMENDMENT WITHOUT EXTENDING ITS CONFIRMATION AND, IF SO, IT MUST INFORM THE ISSUING BANK WITHOUT DELAY AND INFORM THE BENEFICIAY IN ITS ADVICE.

 •  مواد و شرایط اعتبار اصلی ( یا اعتباری که شامل اصــــلاحیه های پذیــــرفته شده پیشین است ) تا زمـــانی که ذی نفع پذیرش خود را به بانکی که اصـلاحیه مذکور را ابلاغ کرده اعلام کند به قوت خود برای وی باقی خواهد ماند. ذی نفع باید مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه ای را اعلام کند. در صورت کوتاهی ذی نفع از ابلاغ چنین اعلامیــــه ای ، ارائـــــه اسنــــادی کـــــه شرایــــــط آن با اعتبار و اصلاحیه ای که هنوز پذیرفته نشـــــده انطبـــــاق داشته باشد به معنـــای اعلام پــــــذیرش اصـلاحیه مذکــور توســــط ذی نفـــــع است و اعتبار از این زمان اصلاح شده تلقی خواهد شد.

THE TERMS AND CONDITIONS OF THE ORIGINAL CREDIT (OR A CREDIT INCORPORATING PREVIOUSLY ACCEPTED AMENDMENTS) WILL REMAIN IN FORCE FOR THE BENEFICIARY UNTIL THE BENEFICIARY COMMUNICATES ITS ACCEPTANCE OF THE AMENDMENT TO THE BANK THAT ADVISED SUCH AMENDMENT.THE BENEFICIARY SHOULD GIVE NOTIFICATION OF ACCEPTANCE OR REJECTION OF AN AMENDMENT.IF THE BENEFICIARY FAILS TO GIVE SUCH NOTIFICATION,A PRESENTATION THAT COMPLIES WITH THE CREDIT AND TO ANY NOT YET ACCEPTED AMENDMENT WILL BE DEEMED TO BE NOTIFICATION OF ACCEPTANCE BY THE BENEFICIARY OF SUCH AMENDMENT.AS OF THAT MOMENT THE CREDIT WILL BE AMENDED.

 •  بانـــــکی که اصـــــلاحیه اعتبار را ابلاغ می کند باید به بانک دریافت کننده اصلاحیه اطلاع دهد که مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه را اعلام نماید.

A BANK THAT ADVISES AN AMENDMENT SHOULD INFORM THE BANK FROM WHICH IT RECEIVED THE AMENDMENT OF ANY NOTIFICATION OF ACCEPTANCE OR REJECTION.

 • پذیرش بخشی از اصلاحیه مجاز نیست و به منزله رد اصلاحیه تلقی خواهد شد

PARTIAL ACCEPTANCE OF AN AMENDMENT IS NOT ALLOWED AND WILL BE DEEMED TO BE NOTIFICATION OF REJECTION OF THE AMENDMENT.

 • درج شرطی در اصلاحیه مبنی بر اینکه اصلاحیه مـذکور لازم الاجراء خواهد بود مگر اینکه ظرف مدت زمان مشخصی توسط ذی نفع رد شود نادیده انگاشته می شود.

A PROVISION IN AN AMENDMENT TO THE EFFECT THAT THE AMENDMENT SAHLL ENTER INTO FORCE UNLESS REJECTED BY THE BENEFICIARY WITHIN A CERTAIN TIME SHALL BE DISREGARDED.

تبصره : قبول یا عدم قبول اصلاحیه توسط فروشنده از نظر زمانی ، تا زمان آخرین حمل مقرر شده می باشد.

 

ماده ۱۱ – اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی ( ARTICLE 11 TELETRANSMITTED AND PRE-ADVISED CREDITS AND AMENDMENTS )

 

 • مخابـــره رمـــزدار متن اعتبار یا اصلاحیه به منزله اعتبار یا اصلاحیه موثر است و هر گونه تائیدیه کتبی پیرو آن نادیده انگاشته می شود.

AN AUTHENTICATED TELETRANSMISSION OF A CREDIT OR AMENDMENT WILL BE DEEMED TO BE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT, AND ANY SUBSEQUENT MAIL CONFIRMATION SHALL BE DISREGARDED.

اگـر متن مخابره شده بیانگر عبارت ” جزئیات متعاقبا ” ارسال خواهد شد ” ( یا عباراتی شبیه آن ) باشد یا قید کند که شـــــــــرایط پادار شدن اعتبار یا اصلاحیه ، تائیدیه کتبی است در این صورت متن مخــــابره شده به عنوان مدرک مــــــوثر اعتبار یا اصلاحیه تلقی نخواهد شد. بانک گشاینده باید بدون تاخیر نســـبت به گشـــایش اعتبــار یا اصلاحیه پادار که تناقضی با متن مخابره شده نداشته باشد اقدام کند.

IF A TELETRANSMISSION STATES “FULL DETAILS TO FOLLOW” (OR WORDS OF SIMILAR EFFECT), OR STATES THAT THE MAIL CONFIRMATION IS TO BE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT,

THEN THE TELETRANSMISSION WILL NOT BE DEEMED TO BE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT. THE ISSUING BANK MUST THEN ISSUE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT WITHOUT DELAY IN TERMS NOT INCONSISTENT WITH THE TELETRANSMISSION.

 • ابلاغ مقدماتی گشایش اعتبار یا صدور اصلاحیه ( پیش آگهی ) فقط زمانی توسط بانک گشاینده ارسال خواهد شد که بانک گشاینده حاضر به صدور اعتبار یا اصلاحیه پادار مربوط باشد . بانک گشاینده با ارســـال پیش آگهی به نحوی برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصلاحیه پادار، بدون تاخیر و بدون مغـایرت با متن پیش آگهی است .

A PRELIMINARY ADVICE OF THE ISSUANCE OF A CREDIT OR AMENDMENT (“PRE-ADVICE”) SHALL ONLY BE SENT IF THE ISSUING BANK IS PREPARED TO ISSUE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT. AN ISSUING BANK THAT SENDS A PRE-ADVICE IS IRREVOCABLY COMMITTED TO ISSUE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT, WITHOUT DELAY,IN TERMS NOT INCONSISTENT WITH THE PRE-ADVICE.

 

ماده ۱۲ – تعیین بانک ( ARTICLE 12 NOMINATION )

 

 • به جزء در مواردی که بانک کارگزار تعیین شده همان بانک تائید کننده است ، مجوز انجام معامـــله یا قبولی اسنـاد هیچ گونه الزام و تعهدی برای بانک تعیین شده نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ایجـــاد نــمی کند، مگــر مــواردی که به روشنی توسط بانک کارگزار تعیین شده پذیرفته و در مکاتبات با ذی نفـــع صریح شده باشد.

UNLESS A NOMINATED BANK IS THE CONFIRMING BANK, AN AUTHORIZATION TO HONOUR OR NEGOTIATE DOES NOT IMPOSE ANY OBLIGATION ON THAT NOMINATED BANK TO HONOUR OR NEGOTIATE, EXCEPT WHEN EXPRESSLY AGREED TO BY THAT NOMINATED BANK AND SO COMMUNICATED TO THE BENEFICIARY.

 • بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر جهت قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانـــک را مجاز به پیش پرداخت یا خرید برات قبول شده یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار می نماید.

BY NOMINATING A BANK TO ACCEPT A DRAFT OR INCUR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING, AN ISSUING BANK AUTHORIZES THAT NOMINATED BANK TO PREPAY OR PURCHASE A DRAFT ACCEPTED OR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING IN CURRED BY THAT NOMINATED BANK.

 • دریافت یا بررسی و ارسال اسناد توسط بانک تعیین شده که بانک تائید کننده اعتبار نباشد ، بانـک مــذکور را متعهد به قبولی یا معامله یا پذیرش پرداخت نمی کند.

RECEIPT OR EXAMINATION AND FORWARDING OF DOCUMENTS BY A NOMINATED BANK THAT IS NOT A CONFIRMING BANK DOES NOT MAKE THAT NOMINATED BANK LIABLE TO HONOUR OR NEGOTIATE,NOR DOES IT CONSTITUTE HONOUR OR NEGOTIATION.

 

ماده ۱۳ – ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی ( ARTICLE 13 BANK-TO-BANK REIMBURSEMENT ARRANGEMENTS )

 

 • اگر در اعتباری درخـــواست پوشش وجـــه توسط بانک تعیین شده ( بانک مطالبه کننده ) از طرف دیگر ( بانک پوشش دهنده ) مقرر گردد، باید در شرایط اعتبار قید شود که این ترتیبات تابع مقررات معتبر پوشــــــش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین در تاریخ صدور اعتبار است .

IF A CREDIT STATES THAT REIMBURSEMENT IS TO BE OBTAINED BY A NOMINATED BANK (“CLAIMING BANK”) CLAIMING ON ANOTHER PARTY (“REIMBURSING BANK”), THE CREDIT MUST STATE IF THE REIMBURSEMENT IS SUBJECT TO THE ICC RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS IN EFFECT ON THE DATE OF ISSUANCE OF THE CREDIT.

 • اگر در اعتبار اشاره ای به مقررات پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی نشده باشـــــد روش زیر قابل اعمال است :

 IF A CREDIT DOES NOT STATE THAT REIMBURSEMENT IS SUBJECT TO THE ICC RULES FOR BANK- TO-BANK REIMBURSEMENTS, THE FOLLOWING APPLY.

۱- بانک گشاینده باید اجازه پوشش پرداخت را، مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانک پوشش دهنده اعلام کند. اجازه پوشش نباید دارای تاریخ انقضاء باشد.

AN ISSUING BANK MUST PROVIDE A REIMBURSING BANK WITH A REIMBURSEMENT AUTHORIZATION THAT CONFORMS WITH THE AVAILABILITY STATED IN THE CREDIT. THE REIMBURSEMENT AUTHORIZATION SHOULD NOT BE SUBJECT TO AN EXPIRY DATE.

۲- بانک مطالبه کننده وجه، ملزم به ارائه گواهی مطابقت اسناد با شرایط اعتبار به بانک پوشش دهنده نیست .

A CLAIMING BANK SHALL NOT BE REQUIRED TO SUPPLY A REIMBURSING BANK WITH A CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT.

۳- هر گونه بهره و هزینه ناشی از عدم پوشش اولین مطالبه مطابق مواد و شرایط اعتبار از بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشایش کننده اعتبار خواهد بود.

AN ISSUING BANK WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF INTEREST,TOGETHER WITH ANY EXPENSES INCURRED, IF REIMBURSEMENT IS NOT PROVIDED ON FIRST DEMAND BY A REIMBURSING BANK IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT . 

۴- هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب بانک گشاینده است .به هر حال اگر هزینه های پوشش پرداخت به عهده ذی نفع باشد بانک گشاینده مسئول درج این موضوع در اجازه پوشش و شرایط اعتبار است . در صورتی که هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب ذی نفع باشد، این هزینه ها از مبلغ مطالبه شده توسط بانک مطالبه کننده به هنگام پوشش کسر خواهد شد. اگر پرداخت پوشش د اده نشود، هزینه های بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشاینده است .

A REIMBURSING BANK’S CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE ISSUING BANK, HOWEVER, IF THE CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE BENEFICIARY, IT IS THE RESPONSIBILITY OF AN ISSUING BANK TO SO INDICATE IN THE CREDIT AND IN THE REIMBURSEMENT AUTHORIZATION. IF A REIMBURSING BANK’S CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE BENEFICIARY,THEY SHALL BE DEDUCTED FROM THE AMOUNT DUE TO A CLAIMING BANK WHEN REIMBURSEMENT IS MADE. IF NO REIMBURSEMENT IS MADE, THE REIMBURSING BANK’S CHARGES REMAIN THE OBLIGATION OF THE ISSUING BANK.

 • در مواقعی که بانک مطالبه کننده وجه اسناد را از بانک پوشش دهنده دریافت نکرده باشد بانک گشاینده اعتبار از هیچ یک از تعهدات خود نسبت به پوشش وجه مبری نخواهد شد.

AN ISSUING BANK IS NOT RELIEVED OF ANY OF ITS OBLIGATIONS TO PROVIDE REIMBURSEMENT IF REIMBURSEMENT IS NOT MADE BY A REIMBURSING BANK ON FIRST DEMAND.

 

ماده ۱۴ – ضوابط بررسی اسناد ( ARTICLE 14 STANDARDS FOR EXAMINATION OF DOCUMENTS)

 

 • بانک کارگزار و یا تعیین شده بانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارایه شده را بررسی و صرفا ” براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار به نظر می رسند یا خیر.

A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION, A CONFIRMING BANK, IF ANY, AND THE ISSUING BANK MUST EXAMINE A PRESENTATION TO DETERMINE, ON THE BASIS OF THE DOCUMENTS ALONE, WHETHER OR NOT THE DOCUMENTS APPEAR ON THEIR FACE TO CONSTITUTE A COMPLYING PRESENTATION.

 • بانک کارگزار و یا تعیین شده ، بـانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت ۵ روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخــــص کنـــند که اسناد ارائه شده مطابق با شــــرایط اعتبار است . این مدت تمدید نمی شود یا تحت تاثیر اتفاقات روزارائه اسنـــــاد یا روز بـــعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرا نمی گیرد.

A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION, A CONFIRMING BANK,IF ANY, AND THE ISSUING BANK SHALL EACH HAVE A MAXIMUM OF FIVE BANKING DAYS FOLLOWING THE DAY OF PRESENTATION TO DETERMINE IF A PRESENTATION IS COMPLYING . THIS PERIOD IS NOT CURTAILED OR OTHERWISE AFFECTED BY THE OCCURRENCE ON OR AFTER THE DATE OF PRESENTATION OF ANY EXPIRY DATE OR LAST DAY FOR PRESENTATION.

 • ارائه اسنادی که براساس مواد ۲۴،۲۳،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹ یا ۲۵ شامل یک یا چند نسخه اصل از سنــــــد حمل است باید توسط ذی نفع یا از طرف وی صورت گرفته و نباید دیرتر از ۲۱ روزتقویمی بعد از تاریخ حمل کالا، به شرحی که در این مقررات آمده باشد. به هر حال اسناد نباید یرتر از تاریخ انقضاء اعتبار ارائه شود.

A PRESENTATION INCLUDING ONE OR MORE ORIGINAL TRANSPORT DOCUMENTS SUBJECT TO ARTICLES 19,20,21,22,23,24 OR 25 MUST BE MADE BY OR ON BEHALF OF THE BENEFICIARY NOT LATER THAN 21 CALENDAR DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT AS DESCRIBED IN THESE RULES, BUT IN ANY EVENT NOT LATER THAN THE EXPIRY DATE OF THE CREDIT.

 • اطلاعات مندرج در اسناد هنگام تطبیق با متن اعتبار، خود اسناد و ضوابط بین المللی عملکرد بانکی نیازی به تطبیق بند به بند ندارد، ولی نباید تناقضی هم با خود اسناد ، سایر اسناد تصریح شده در اعتبار یا اعتبار داشته باشد.

DATA IN A DOCUMENT, WHEN READ IN CONTEXT WITH THE CREDIT , THE DOCUMENT ITSELF AND INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE, NEED NOT BE IDENTICAL TO, BUT MUST NOT CONFLICT WITH,DATA IN THAT DOCUMENT,ANY OTHER STIPULATED DOCUMENT OR THE CREDIT 

 • در اسنادی به جزء سیاهه بازرگانی شرح کالا ، خدمات یا عملکرد ، در صورت درج ، می تواند به صورت کلی بیان شود به نحوی که تناقضی با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد.

IN DOCUMENTS OTHER THAN THE COMMERCIAL INVOICE, THE DESCRIPTION OF THE GOODS, SERVICES OR PERFORMANCE,IF STATED,MAY BE IN GENERAL TERMS NOT CONFLICTING WITH THEIR DESCRIPTION IN THE CREDIT.

 • اگر در اعتبار ارائه اسنادی به جزء اسناد حمل ، بیمه نامه یا سیاهه بـازرگانی درخواست شده و صادر کننده یا متن آن مشخص نشده باشد ، بانک ها اینگونه اسناد را به همان صورتی که ارائه شود خواهند پذیرفت به شرط اینکه محتویات سند حاکی از انجام وظایف مندرج در سند بوده و شود با مفاد بند ” و ” ماده ۱۴ تطبیق کند.

IF A CREDIT REQUIRES PRESENTATION OF A DOCUMENT OTHER THAN A TRANSPORT DOCUMENT, INSURANCE DOCUMENT OR COMMERCIAL INVOICE, WITHOUT STIPULATING BY WHOM THE DOCUMENT IS TO BE ISSUED OR ITS DATA CONTENT, BANKS WILL ACCEPT THE DOCUMENT AS PRESENTED IF ITS CONTENT APPEARS TO FULFIL THE FUNCTION OF THE REQUIRED DOCUMENT AND OTHERWISE COMPLIES WITH SUB-ARTICLE 14 (D).

 • سند ارائه شده به بانک که در شرایط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد نادیده انگاشتــه و ممکن است ره ارائه کننده سند مسترد شود.

A DOCUMENT PRESENTED BUT NOT REQUIRED BY THE CREDIT WILL BE DISREGARDED AND MAY BE RETURNED TO THE PRESENTER.

 • اگر اعتبار شامل شرطی باشد، بدون اینکه سند قابل ارائه ای برای تطبیق با ایـــــن شـــــــرط درخواست شده باشد، بانک ها فرض می کنند که چنین شرطی در اعتبار درج نشده و این شرط را ندیده می گیرند.

IF A CREDIT CONTAINS A CONDITION WITHOUT STIPULATION THE DOCUMENT TO INDICATE COMPLIANCE WITH THE CONDITION, BANKS WILL DEEM SUCH CONDITION AS NOT STATED AND WILL DISREGARD IT. 

 • تاریخ صدور سند می تواند پیش از تاریخ گشایش اعتبار باشد اما نباید به تاریخی پس از تاریخ ارائه اسناد صادر شود.

 

A DOCUMENT MAY BE DATED PRIOR TO THE ISSUANCE DATE OF THE CREDIT,BUT MUST NOT BE DATED LATER THAN ITS DATE OF PRESENTATION.

 

 • درج آدرس ذی نفع و درخواست کننده اعتبار در هر یک از اسناد تصریح شده نیازی به همخوانی با آدرس های ذکر شده در شرایط اعتبار یا اسناد دیگر مقرر در اعتبـار ندارد اما بایــــد در همان کشور ذکر شده در شرایط اعتبار باشد.

جـــزئیات تمـــــاس ( فاکس ، تلفن ، آدرس پستی نظایر آن ) ذکر شده به عنوان بخشی از آدرس ذی نفع یا درخواست کننده ندیده گرفته خواهد شد.

به هرحـــال هنگـــــامی که آدرس و جزئیات تماس درخواست کننده به عنوان بخشی از جزئیات گیرنده کالا یا طرف ابلاغ شونده مندـرج در سند حمل طبق مواد ۲۴،۲۳،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹ یا ۲۵ مطرح است باید با آنچه که در شرایط اعتبار درج شده تطبیق نماید.

WHEN THE ADDRESSES OF THE BENEFICIARY AND THE APPLICANT APPEAR IN ANY STIPULATED DOCUMENT,THEY NEED NOT BE THE SAME AS THOSE STATED IN THE CREDIT OR IN ANY OTHER STIPULATED DOCUMENT, BUT MUST BE WITHIN THE SAME COUNTRY AS THE RESPECTIVE ADDRESSES MENTIONED IN THE CREDIT. CONTACT DETAILS ( TELEFAX, TELEPHONE, EMAIL AND THE LIKE ) STATED AS PART OF THE BENEFICIARY’S AND THE APPLICANT’S ADDRESS WILL BE DISREGARDED.

HOWEVER WHEN THE ADDRESS AND CONTACT DETAILS OF THE APPLICANT APPEAR AS PART OF THE CONSIGNEE OR NOTIFY PARTY DETAILS ON A TRANSPORT DOCUMENT SUBJECT TO ARTICLES 19,20,21,22,23,24 OR 25 , THEY MUST BE AS STATED IN THE CREDIT.

 • لازم نیســــت فرستنــــــده یا ارسال کننده کالا مندرج در هر یک از اسناد ذی نفع اعتبار باشد.

THE SHIPPER OR CONSIGNOR OF THE GOODS INDICATED ON ANY DOCUMENT NEED NOT BE THE BENEFICIARY OF THE CREDIT.(THIRD PARTY)

 • سند حمل می تواند توسط هر شخصی به جزء حمل کننده ، مــــالک ، فرمانده یا اجاره کننده صادر شود. به شرط آنکه سند حمل با الزامات مندرج در مواد ۲۳،۲۲،۲۱،۲۰،۱۹ یا ۲۴ این مقررات تطبیق نماید.

A TRANSPORT DOCUMENT MAY BE ISSUED BY ANY PARTY OTHER A CARRIER,OWNER, MASTER OR THEN CHARTERER PROVIDED THAT THE TRANSPORT DOCUMENT MEETS THE REQUIREMENTS OF ARTICLES 19,20,21,22,23 OR 24 OF THESE RULES.

 

ماده ۱۵ – تطبیق اسناد با شرایط اعتبار ( ARTICLE 15 COMPLYING PRESENTATION )

 

 • هنگامی که بانک گشاینده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را بپذیرد.

WHEN AN ISSUING BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION IS COMPLYING, IT MUST HONOUR.

 • هنگامی که بانک تائید کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد بایــــد اسنـــاد را پرداخت یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده ارسال نماید.

WHEN A CONFIRMING BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION IS COMPLYING,IT MUST HONOUR OR NEGOTIATE AND FORWARD THE DOCUMENTS TO THE ISSUING BANK .

 • هنگامی که بانک تعیین شده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را پذیرفته یا معامله نموده و آن ها را به بانک گشاینده یا تائید کننده ارسال نماید.

WHEN A NOMINATED BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION IS COMPLYING AND HONOURS OR NEGOTIATES, IT MUST FORWARD THE DOCUMENTS TO THE CONFIRMING BANK OR ISSUING BANK.

 

ماده ۱۶ – اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل ( ARTICLE 16 DISCREPANT DOCUMENTS,WAIVER AND NOTICE )

 

 • هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائیدکننده ، در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.

WHEN A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION, A CONFIRMING BANK,IF ANY,OR THE ISSUING BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION DOES NOT COMPLY,IT MAY REFUSE TO HONOUR OF NEGOTIATE.

 • هنگامی که بانک گشاینده اعتبار تشخیص دهد که اسناد با شرایط اعتبار است می تواند صرفا ” براساس صلاحدید خود به درخواست کننده اعتبار در مورد قبول مغایرت مراجعه کنـــد به هر حال این موضوع نمی تواند موجب طولانی تر شدن مدت ذکر شده در بند ب ماده ۱۴ باشد.

WHEN AN ISSUING BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION DOES NOT COMPLY,IT MAY IN ITS SOLE JUDGEMENT APPROACH THE APPLICANT FOR A WAIVER OF THE DISCREPANCIES. THIS DOES NOT,HOWEVER,EXTEND THE PERIOD MENTIONED IN SUB-ARTICLE 14 (B).

 • هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، درصورت وجود، یا بانک گشاینده تصمیم به رد اسناد بگیرد باید مراتب را طی یک اطلاعیه ( یعنی ظرف ۵ روز کاری تعیین شده در قالب یک پیام عدم پذیرش اعلام شود وتمامی مغایرتها یک جا اعلام شود ) به ارائه کننده اسناد اطلاع دهد.

WHEN A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION,A CONFIRMING BANK, IF ANY, OR THE ISSUING BANK DECIDES TO REFUSE TO HONOUR OR NEGOTIATE, IT MUST GIVE A SINGLE NOTICE TO THAT EFFECT TO THE PRESENTER.

اطلاعیه مذکور باید حاوی این مطالب باشد:

THE NOTICE MUST STATE:

 

۱- عدم پذیرش یا معامله اسناد توسط بانک ، و

۱-THAT THE BANK IS REFUSING TO HONOUR OR NEGOTIATE AND,

۲- مغایرتهایی که بانک به استناد آنها از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کرده، و

۲-EACH DISCREPANCY IN RESPECT OF WHICH THE BANK REFUSES TO HONOUR OR NEGOTIATE AND

۳- بانک اسناد را تا دریافت دستورات بعدی ارائه کننده نزد خود نگهداری می کند، یا

۳-THAT THE BANK IS HOLDING THE DOCUMENTS PENDING FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE PRESENTER; OR

۱- بانک گشاینده اسناد را تا دریافت اعلام موافقت درخـــواست کننــــده مبنی بر قبــــولی اسنــــاد یا دریــــافت دستورات بعدی از ارائه کننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد، یا

۱-THAT THE ISSUING BANK IS HOLDING THE DOCUMENTS UNTIL IT RECEIVES A WAIVER FROM THE APPLICANT AND AGREES TO ACCEPT IT, OR RECEIVES FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE PRESENTER PRIOR TO AGREEING TO ACCEPT A WAIVER;OR

۲- بانک نسبت به استرداد اسناد اقدام می کند، یا

۲-THAT THE BANK IS RETURNING THE DOCUMENTS; OR

 بانک طبق دستورات قبلی رسیده از سوی ارائه کننده اقدام می کند.

۳-THAT THE BANK IS ACTING IN ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONS PREVIOUSLY RECEIVED FROM THE PRESENTER.

 • اطلاعیه درخواست شده در ماده ( ۱۶ – ج ) باید از طریق مخابرات راه دور یا در صورت عــدم امــــکان ، ازطریق دیگر وسایل مخابراتی سریع ، به نحوی که دیرتر از پایان پنجمین روز بانــــکی بعــــد از ارائــه اسناد نباشد، ارسال شود. ( منظور خروج پیام از بانک می باشد )

THE NOTICE REQUIRED IN SUB-ARTICLE 16© MUST BE GIVEN BY TELECOMMUNICATION OR,IF THAT IS NOT POSSIBLE,BY OTHER EXPEDITIOUS MEANS NO LATER THAN THE CLOSE OF THE FIFTH BANKING DAY FOLLOWING THE DAY OF PRESENTATION.

 • بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، در صورت وجود، یا بانک گشاینده می توانند پس از ارســــال اطلاعیه مندرج در بند ج ماده ۱۶ نسبت به استرداد اسناد به ارائه کننده آن اقدام نمایند. ( یعنــی بانک هـــــر زمان بخواهد می تواند اسناد را به ارائه کننده عودت دهد )

A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION, A CONFIRMING BANK, IF ANY, OR THE ISSUING BANK MAY, AFTER PROVIDED NOTICE REQUIRED BY SUB-ARTICLE 16 (c)(iii) (a) OR(b), RETURN THE DOCUMENTS TO THE PRESENTER AT ANY TIME.

 • بانک گشاینده یا تائید کننده در صورت عدم رعایت مفاد این ماده از ادعای عدم تطبیق اسنــاد با شـــرایــــط اعتبار محروم خواهند شد. ( یعنی اجرای مراحل فوق حداکثر ظرف ۵ روز )

IF AN ISSUING BANK OR A CONFIRMING BANK FAILS TO ACT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS ARTICLE, IT SHALL BE PRECLUDED FROM CLAIMING THAT THE DOCUMENTS DO NOT CONSTITUTE A COMPLYING PRESENTATION.

 • هنگامی که بانــک گشاینده از پذیرش اسناد یا بانک تائید کننده از قبول یا معامله اسناد خودداری کند و بـــــا رعایت مفاد ایـــن ماده مراتب را اعلام نمایند، حق استرداد وجه پرداخت شده به علاوه بهره مربوطــه را خواهند داشت .

WHEN AN ISSUING BANK REFUSES TO HONOUR OR A CONFIRMING BANK REFUSES TO HONOUR OR NEGOTIATE AND HAS GIVEN NOTICE TO THAT EFFECT IN ACCORDANCE WITH THIS ARTICLE, IT SHALL THEN BE ENTITLED TO CLAIM A REFUND,WITH INTEREST,OF ANY REIMBURSEMENT MADE.

 

ماده ۱۷ – اسناد اصل و رونوشت ( ARTICLE 17 ORIGINAL DOCUMENTS AND COPIES )

 

 • حداقل یک نسخه اصل از هر سندی که در شرایط اعتبار درج شده باید ارائه شود.

AT LEAST ONE ORIGINAL OF EACH DOCUMENT STIPULATED IN THE CREDIT MUST BE PRESENTED.

 • بانک سندی را بعنوان نسخه اصل تلقــــی می کند که ظاهرا ” دارای امضاء علامت ، مهر یا نشانه ای از صادرکننده آن به صورت اصل باشد ، مگر اینکه در سند تصریح شده باشد که نسخه اصل نیست .

A BANK SHALL TREAT AS AN ORIGINAL ANY DOCUMENT BEARING AN APPARENTLY ORIGINAL SIGNATURE, MARK, STAMP, OR LABEL OF THE ISSUER OF THE DOCUMENT,UNLESS THE DOCUMENT ITSELF INDICATES THAT IT IS NOT AN ORIGINAL.

 • به جزء در مواردی که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد، بانک سندی را به عنوان اصل تلقی می کند که :

UNLESS A DOCUMENT INDICATES OTHERWISE,A BANK WILL ALSO ACCEPT A DOCUMENT AS ORIGINAL IF IT:

۱-      ظاهر آن حاکی از دست نویس ، تایپ ، پرفرار یا مهر صادرکننده سند باشد، یا

 ۱-APPEARS TO BE WRITTEN,TYPED,PERFORATED OR STAMPED BY THE DOCUMENT ISSUER’S HAND;OR

۲-      ظاهر آن حاکی از صدور سند بر روی سربرگ اصلی صادرکننده سند باشد، یا

۲-APPEARS TO BE ON THE DOCUMENT ISSUER’S ORIGINAL STATIONERY; OR

۳-      تصریح کند که نسخه اصل است ، مگر اینکه تصریح مذکور حاکی از اشاره بر سند ارایه شده نباشد.

۳-STATES THAT IT IS ORIGINAL, UNLESS THE STATEMENT APPEARS NOT TO APPLY TO THE DOCUMENT PRESENTED

 • اگر اعتبار ، ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل یا رونوشت مجاز است .

IF A CREDIT REQUIRES PRESENTATION OF COPIES OF DOCUMENTS, PRESENTATION OF EITHER ORIGINALS OR COPIES IS PERMITTED.

 • اگر در اعتبار ارائه اسنادی چند نسخه ای با استفاده از عباراتی مثل ” نسخه دوم ” در ” دو نسخه ” یا ” در دو نســــخه رونوشت ” درخواست شده باشد ، ارایه حداقل یک نسخه اصل و بقیه آن به صورت رونوشت کافی است مگر آنکه در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد.

IF A CREDIT REQUIRES PRESENTATION OF MULTIPLE DOCUMENTS BY USING TERMS SUCH AS ” IN DUPLICATE” “IN TWO FOLD” OR “IN TWO COPIES”,THIS WILL BE SATISFIED BY THE PRESENTATION OF AT LEAST ONE ORINGINAL AND THE REMAINING NUMBER IN COPIES,EXCEPT WHEN THE DOCUMENT ITSELF INDICATES OTERWISE.

 

ماده ۱۸ – سیاهه بازرگانی ( ARTICLE 18 COMMERCIAL INVOICE )

 

 • سیاهه بازرگانی :

A COMMERCIAL INVOICE:

۱-      باید ظاهرا ” حاکی از صدور آن توسط ذی نفع باشد ( به جزء آنچه که در ماده ۳۸ درج شده )

۱-MUST APPEAR TO HAVE BEEN ISSUED BY THE BENEFICIARY (EXCEPT AS PROVIDED IN ARTICLE 38);

۲-      باید به نام درخواست کننده اعتبار صادر شود ( به جزء آنچه در بند ز ماده ۳۸ درج شده )

۲-MUST BE MADE OUT IN THE NAME OF THE APPLICANT (EXCEPT AS PROVIDED IN SUB-ARTICLE 38(g)

۳-      باید به همان ارزی صادر شود که در شرایط اعتبار درج شده ، و

 ۳-MUST BE MADE OUT IN THE SAME CURRENCY AS THE CREDIT; AND

۴-      نیازی به امضاء ندارد.

 ۴-NEED NOT BE SIGNED.

 • بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده در صورت وجود ، یا بانک گشاینده می تواند سیاهه صادره به مبلغی بیش از مبلغ مندرج در اعتبار بپذیرد و تصمیم بانک مذکور توسط کلیه طرفین لازم الاجراء باشد، به شرط اینکه بانک مذکور مبلغی بیش از مبلغ مجاز ذکر شده در شرایط اعتبار پرداخت یا معامله نـکرده باشد.

A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION,A CONFIRMING BANK,IF ANY, OR THE ISSUING BANK MAY ACCEPT A COMMERCIAL INVOICE ISSUED FOR AN AMOUNT IN EXCESS OF THE AMOUNT PERMITTED BY THE CREDIT,AND ITS DECISION WILL BE BINDING UPON ALL PARTIES,PROVIDED THE BANK IN QUESTION HAS NOT HONURED OR NEGOTIATED FOR AN AMOUNT IN EXCESS OF THAT PERMITTED BY THE CREDIT.

 • شرح کالا، خدمات یا عملکرد مذکور در سیاهه بازرگانی باید با آنچه که در شرایـــط اعتبــــار درج شده مطابقت داشته باشد.

THE DESCRIPTION OF THE GOODS,SERVICES OR PERFORMANCE IN A COMMERCIAL INVOICE MUST CORRESPOND WITH THAT APPEARING IN THE CREDIT.

 

ماده ۱۹ – سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل ( ARTICLE 19 TRANSPORT DOCUMENT COVERING AT LEAST TWO DIFFERENT MODES OF TRANSPORT )

 

 • اسناد حملی که برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل و نقل ( حمل مرکب یا چند وجهی ) بکار می رود صرف نظر از اینکه به چه نامی صادر شود، باید ظاهرا ” در برگیرنده این موارد باشد:

A TRANSPORT DOCUMENT COVERING AT LEAST TWO DIFFERENT MODES OF TRANSPORT (MULTIMODAL OR COMBINED TRANSPORT DOCUMENT), HOWEVER NAMED,MUST APPEAR TO:

۱- نام حمل کننده و امضاء آن توسط :

۱-INDICATE THE NAME OF THE CARRIER AND BE SIGNED BY:

 • توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده حمل کننده تحت عنوان از طرف یا برای حمل کننده

THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER,OR

 • فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده تحت عنوان از طرف یا برای فرمانده

 THE MASTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER.

هرگونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده بنابه مورد قابل شناسائی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE CARRIER, MASTER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER, MASTER OR AGENT.

هرگونه امضاء توسط نماینده باید حاکی از آن باشد که آیا نماینده به عنوان “از طرف یا برای حمل کننده ” سند را امضاء یا “برای یا از طرف فرمانده ” است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE WHETHER THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER OR FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER.

۲- ارســـــال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی ، آنگونه که در اعتبار آمده ، بوسیله :

۲- INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN DISPATCHED, TAKEN IN CHARGE OR SHIPPED ON BOARD AT THE PLACE STATED IN THE CREDIT, BY:

 • عبارت چاپی یا

 PRE-PRINTED WORDING, OR

 • مهر یا یادداشتی شامل تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی

A STAMP OR NOTATION INDICATING THE DATE ON WHICH THE GOODS HAVE BEEN DISPATCHED, TAKEN IN CHARGE OR SHIPPED ON BOARD.

تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن ویا بارگیری کالا در کشتی و تـــــاریخ حمل کالا تلقی خواهد شد . به هر حال اگر سند حمل به وسیله مهر یا یادداشتی که حاکی از تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی باشد این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

THE DATE OF ISSUANCE OF THE TRANSPORT DOCUMENT WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF DISPATCH,TAKING IN CHARGE OR SHIPPED ON BOARD,AND THE DATE OF SHIPMENT.HOWEVER,IF THE TRANSPORT DOCUMENT INDICATES,BY STAMP OR NOTATION,A DATE OF DISPATCH,TAKING IN CHARGE OR SHIPPED ON BOARD,THIS DATE WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OR SHIPMENT.

۳- محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری و محل مقصد نهایی طبق آنچه که در اعتبار درج شده باشد، حتی اگر:

۳- INDICATE THE PLACE OF DISPATCH, TAKING IN CHARGE OR SHIPMENT AND THE PLACE OF FINAL DESTINATION STATED IN THE CREDIT, EVEN, IF:

 • سند حمل ، علاوه بر آن بیانگر محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری یا محل مقصد نهایی مختلف بوده یا

THE TRANSPORT DOCUMENT STATES,IN ADDITION,A DIFFERENT PLACE OF DISPATCH,TAKING IN CHARGE OR SHIPMENT OR PLACE OF FINAL DESTINATION.

OR

 • سند حمل شامل عبارت ” در نظر گرفته شده ” یا عبارت مشابه در ارتباط با کشتی ، بندر بارگیری یا بندر تخلیه باشد.

THE TRANSPORT DOCUMENT CONTAINS THE INDICATION “INTENDED” OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE VESSEL,PORT OF LOADING OR PORT OF DISCHARGE.

۴- تنها نسخه اصل یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در سند حمل درج شده باشد.

BE THE SOLE ORIGINAL TRANSPORT DOCUMENT OR, IF ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL, BETHE FULL SET AS INDICATED ON THE TRANSPORT DOCUMENT.

۵- مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری شامل مواد و شرایط حمل ( سند حمل خلاصه شده یا پشت سفید ) باشد، محتویات مواد و شرایط چنین مقرراتی بررسی نخواهد شد.

CONTAIN TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE OR MAKE REFERENCE TO ANOTHER SOURCE CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE (SHORT FORM OR BLANK BACK TRANSPORT DOCUMENT). CONTENTS OF TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE WILL NOT BE EXAMINED.

۶- هیچ گونه اشاره ای به ” حمل دربست ” نباشد.

CONTAIN NO INDICATION THAT IT IS SUBJECT TO A CHARTER PARTY. 

 •  از نظر این ماده ،انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (Transshipment به معنی تخلیــــه کــــالا از یک نوع وسیله نقلیه و بارگیری مجدد آن روی وسیله نقلیه دیگر ( اعم از اینکه دو نوع مختـــــف وسیـــله نقلیــه باشد ) در خلال حمل و نقل از محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا به مقصــــد نهایی ذکر شده در شرایط اعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE, TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE MEANS OF CONVEYANCE AND RELOADING TO ANOTHER MEANS OF CONVEYANCE (WHETHER OR NOT IN DIFFERENT MODES OF TRANSPORT) DURING THE CARRIAGE FROM THE PLACE OF DISPATCH,TAKING IN CHARGE OR SHIPMENT TO THE PLACE OF FINAL DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

 •  ۱- اگر اسناد حمل به احتمال انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد،باید حمل کالا در تمام طول مسیر با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

 ۱-A TRANSPORT DOCUMENT MAY INDICATE THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME TRANSPORT DOCUMENT.

۲- سند حملی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیــگر دارد، قابل قبول است ، حتی اگر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در اعتبار منـع شده باشد.

۲-A TRANSPORT DOCUMENT INDICATING THAT TRANSHIPMENT WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT.

 

ماده ۲۰ – بارنامه (  ARTICLE 20 BILL OF LADING )

 

 • بارنامه ، به هر نامی که باشد ، باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

A BILL OF LADING, HOWEVER NAMED, MUST APPEAR TO:

۱-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

۱-INDICATES THE NAME OF THE CARRIER AND IS SIGNED BY:

 

 • توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده حمل کننده برای یا از طرف حمل کننده ،

THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER,OR

 • توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده برای یا از طرف فرمانده .

THE MASTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER

 امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده به نحوی که به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE CARRIER, MASTER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER, MASTER OR AGENT.

 هرگونه امضاء توسط نماینده به نحوی که نشان دهد آیا نماینده به عنوان ” برای حمل کننده ” یـــا از طـــــرف ” یا از طرف ” حمل کننده “یا ” برای فرمانده یا ” از طرف فرمانده ” سند را امضــــاء نموده است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE WHETHER THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER OF FOR OR ON BEHALF OR THE MASTER.

۲-      بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:

۲-INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD A NAMED VESSEL AT THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT BY:

 • طی متن چاپی بارنامه

PRE-PRINTED WORDING, OR

 • طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .

AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE ON WHICH THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD.

 تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه بارنامه شامل یــادداشــــت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری بــــه عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

THE DATE OF ISSUANCE OF THE BILL OF LADING WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT UNLESS THE BILL OF LADING CONTAINS AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT,IN WHICH CASE THE DATE STATED IN THE ON BOARD NOTATION WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

اگر بارنامه شامل عبارت “کشتی مورد نظر” یا عبارت مشــــــــابه در ارتبــــاط با نام کشتـــی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .

IF THE BILL OF LADING CONTAINS THE INDICATION “INTENDED VESSEL” OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE NAME OF THE VESSEL , AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT AND THE NAME OF THE ACTUAL VESSEL IN REQUIRED.

۳- حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.

۳-INDICATE SHIPMENT FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED IN THE CREDIT.

اگر در بارنامه به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشـــد یا اگـــــر بارنــامـه شامل عبارت ” مورد نظر ” یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشـــد، یـــادداشت بارگیری شامــــل بندر بارگیری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است . ایــــن شرط حتی در مـــــــواردی کـه بارنامه دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمـــل کــــالا در کشتی نامبرده شــده است لازم الاجراء است .

IF THE BILL OF LADING DOES NOT INDICATE THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT AS THE PORT OF LOADING, OR IF IT CONTAINS THE INDICATION “INTENDED” OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE PORT OF LOADING, AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE PORT OF LOADING AS STATED IN THE CREDIT, THE DATE OF SHIPMENT AND THE NAME OF THE VESSEL IS REQUIRED.

THIS PROVISION APPLIES EVEN WHEN LOADING ON BOARD OR SHIPMENT ON A NAMED VESSEL IS INDICATED BY PRE-PRINTED WORDING ON THE BILL OF LADING.

۴- تنها نسخه اصل بارنامه و یا اگر بارنامه در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه قید شده باشد.

۴-BE THE SOLE ORIGINAL BILL OF LADING OR, IF ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL, BE THE FULL SET AS INDICATED ON THE BILL OF LADING.

۵- مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است ( بارنامه خلاصه شده یا پشت سفید ) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۵-CONTAIN TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE OR MAKE REFERENCE TO ANOTHER SOURCE CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE (SHORT FORM OR BLANK BACK BILL OF LADING). CONTENTS OF TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE WILL NOT BE EXAMINED.

۶- هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.

۶-CONTAIN NO INDICATION THAT IT IS SUBJECT TO A CHARTER PARTY.

 • از نظـــــــر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیـگر به معنی تخلیـه از یک کشتـــی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه منــــدرج دراعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE,TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE VESSEL AND RELOADING TO ANOTHER VESSEL DURING THE CARRIAGE FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED IN THE CREDIT.

 • ۱- اگر بارنامه به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد باید تمام طول مسیر حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شود

۱-A BILL OF LADING MAY INDICATED THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME BILL OF LADING.

 ۲- حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، بارنامـه ای که بــه احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شرط آنـــــکه کـــــالا در کانتینر ، تریلر یا قایق های سبک ( Lash Barge ) طبق آنچه که در بارنامه تائید شده حمــل شود.

۲-A BILL OF LADING INDICATING THAT TRANSHIPMENT WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT,IF THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED IN A CONTAINER, TRAILER OR LASH BARGE AS EVIDENCED BY THE BILL OF LADING.

 • به شرط مندرج در یک بارنامه مبنی بر اینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.

CLAUSES IN A BILL OF LADING STATING THAT THE CARRIER RESERVES THE RIGHT TO TRANSHIP WILL BE DISREGARDED.

 

 

ماده ۲۱ – راه نامه دریایی غیر قابل معامله (  ARTICLE 21 NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILLS )

 

 • راه نامه دریایی غیر قابل معامله ، به هر نامی که باشد، باید ظاهرا ” در برگیرنده این موارد باشد :

A NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL, HOWEVER NAMED,MUST APPEAR TO:

۱-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

۱-INDICATES THE NAME OF THE CARRIER AND BE SIGNED BY:

 • توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده یا

THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARROER,OR

 • توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده .

THE MASTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER

 هر گونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE CARRIER, MASTER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER, MASTER OR AGENT.

هرگونه امضاء توسط نماینده باید نشان دهد که آیا نماینده برای یا از طرف حمل کننده یا بــــرای یا ازطــــرف فرمانده امضاء نموده است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE WHETHER THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER OR FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER.

۲- بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:

۲-INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD A NAMED VESSEL AT THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT BY:

 • طی متن از پیش چاپ شده

PRE-PRINTED WORDING,OR

 • طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .

AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE ON WHICH THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD.

تاریخ صدور راه نامه دریائی غیر قابل معامله به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تــــاریخ حمل تلقی خواهد شد.

THE DATE OF ISSUANCE OF THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT UNLESS THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL CONTAINS AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT,IN WHICH CASE THE DATE STATED IN THE ON BOARD NOTATION WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامــله شـــامل عبـــارت ” کشتی مورد نظر ” یا عبارت مشابه درارتبــاط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .

IF THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL CONTAINS THE INDICATION “INTENDED VESSEL” OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE NAME OF THE VESSEL ,AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT AND THE NAME OF THE ACTUAL VESSEL IN REQUIRED.

۳- حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.

۳-INDICATE SHIPMENT FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED IN THE CREDIT.

اگر درراه نامه دریایی غیـــر قابل معــامـــــله به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشد یا اگر شامل عبارت ” مـورد نظر ” یا عبــــارت مشـابه در ارتباط با بنـــدر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیــــــری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است .

این شرط حتی در مواردی که راه نامـه دریایی دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمل کالا در کشتی نامبرده شده است لازم الاجراء است .

IF THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL DOES NOT INDICATE THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT AS THE PORT OF LOADING,OR IF IT CONTAINS THE INDICATION “INTENDED” OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE PORT OF LOADING,AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE PORT OF LOADING AS STATED IN THE CREDIT,THE DATE OF SHIPMENT AND THE NAME OF THE VESSEL IS REQUIRED.

THIS PROVISION APPLIES EVEN WHEN LOADING ON BOARD OR SHIPMENT ON A NAMED VESSEL IS INDICATED BY PRE-PRINTED WORDING ON THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL.

۵-      تنها نسخه اصل راه نامه دریایی غیر قابل معامله و یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله قید شده باشد.

۴-BE THE SOLE ORIGINAL NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL OR, IF ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL, BE THE FULL SET AS INDICATED ON THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL.

 ۶- مواد و شرایط حمل با اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است ( راه نامه دریایی غیر قابل معامله خلاصه شده یا پشت سفید ) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۵- CONTAIN TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE OR MAKE REFERENCE TO ANOTHER SOURCE CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE (SHORT FORM OR BLANK BACK NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL). CONTENTS OF TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE WILL NOT BE EXAMINED.

۷- هیچ گونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.

۶- CONTAIN NO INDICATION THAT IT IS SUBJECT TO A CHARTER PARTY 

از نظـــــــر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه کالا از یک کشتی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج دراعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE,TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE VESSEL AND RELOADING TO ANOTHER VESSEL DURING THE CARRIAGE FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED IN THE CREDIT.

 • ۱- اگر راه نامه دریایی غیــر قابل معامله به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند باید تمــــام طول مسیر حمل با همان راه نامه دریایی غیر قابل معامله واحد پوشش داده شود

۱- A NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL MAY INDICATED THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL. 

 ۲- حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، راه نامـــه دریایی غیر قابل معامله ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شـــرط آنــکه کالا درکانتینر ، تریلر یا قایق های سبک ( Lash Barge ) طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله تائید شده حمل شود.

۲- A NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL INDICATING THAT TRANSHIPMENT WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT,IF THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED IN A CONTAINER, TRAILER OR LASH BARGE AS EVIDENCED BY THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL.

 • به شـــرط درج شده درراه نـــامه دریــایی غیر قابل معامله مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ می دارد ترتیب اثر داده نمی شود.

CLAUSES IN A NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL STATING THAT THE CARRIER RESERVES THE RIGHT TO TRANSHIP WILL BE DISREGARDED.

 

ماده ۲۲ – بارنامه حمل دربست (  ARTICLE 22 CHARTER PARTY BILL OF LADING )

 

الف ) بارنامه ، به هر نامی که باشد ، منوط به حمل دربستی ( بارنامه چارتر ) باید ظاهرا ” در برگیرنده این موارد باشد:

A BILL OF LADING, HOWEVER NAMED, CONTAINING AN INDICATION THAT IT IS SUBJECT TO A CHARTER PARTY (CHARTER PARTY BILL OF LADING), MUST APPEAR TO:

۱-      به نحو زیرامضاء شده باشد:

BE SIGNED BY:

 • توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده یا

THE MASTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER, OR

 • توسط مالک کشتی یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف مالک ، یا

THE OWNER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE OWNER, OR

 • توسط اجاره کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف اجاره کننده

THE CHARTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CHARTER.

 هرگونه امضاء توسط فرمانده، مالک ، اجاره کننده یا نماینده به نحوی که به عنوان فرمانده ، مالک ،اجاره کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE MASTER, OWNER, CHARTERER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE MASTER, OWNER, CHARTERER OR AGENT.

 هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده به عنوان برای یا از طرف فرمانده ، مــــالک یا اجاره کننده امضاء نموده است

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE WHETHER THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER, OWNER OR CHARTERER.

 نماینده ای که برای یا از طـــرف مالک یا اجاره کننده امضاء می کند باید نام مالک یا اجاره کننده را درج کند.

AN AGENT SIGNING FOR OR ON BEHALF OF THE OWNER OR CHARTERER MUST INDICATE THE NAME OF THE OWNER OR CHARTERER.

۲-      بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:

۲-INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD A NAMED VESSEL AT THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT BY:

 • طی متن از پیش چاپ شده

PRE-PRINTER WORDING, OR

 • طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .

AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE ON WHICH THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD.

تاریخ صدور بارنامه حمــــل دربســــــت به عنوان تـــــاریخ حمــــل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صــــورت تاریـــــخ ذکر شده در یـــــــادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

THE DATE OF ISSUANCE OF THE CHARTER PARTY BILL OF LADING WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT UNLESS THE CHARTER PARTY BILL OF LADING CONTAINS AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT, IN WHICH CASE THE DATE STATED IN THE ON BOARD NOTATION WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

۳-      حمل کالا از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. بندر تخلیـ می توانـــد شــــامل یک سری از بنادر یا یک نقطه جغرافیایی و به نحوی که اعتبار درج شده باشد.

۳- INDICATE SHIPMENT FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED THE CREDIT. THE PORT OF DISCHARGE MAY ALSO BE SHOWN AS A RANGE OF PORTS OR A GEOGRAPHICAL AREA,AS STATED IN THE CREDIT.

۴-      تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه حمل دربست قید شده باشد.

۴- BE THE SOLE ORIGINAL CHARTER PARTY BILL OF LADING OR,IF ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL,BE THE FULL SET AS INDICATED ON THE CHARTER PARTY BILL OF LADING.

۵-      بانک قراردادهای حمل دربست را بررسی نخواهد کرد، حتی اگر ارائه این قــراردادها به مـــوجب شرایط اعتبار الزامی باشد.

۵- A BANK WILL NOT EXAMINE CHARTER PARTY CONTRACTS,EVEN IF THEY ARE REQUIRED TO BE PRESENTED BY THE TERMS OF THE CREDIT.

 

ماده ۲۳ – سند حمل هوایی ( ARTICLE 23 AIR TRANSPORT DOCUMENT )

 

 • سند حمل هوایی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا ” در برگیرنده این موارد باشد:

 AN AIR TRANSPORT DOCUMENT, HOWEVER NAMED, MUST APPEAR TO:

۱- نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

۱- INDICATES THE NAME OF THE CARRIER AND BE SIGNED BY:

 • توسط حمل کننده یا ،

THE CARRIER, OR

 • توسط نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده .

A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER.

 هرگونه امضاء توسط حمل کننده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE CARRIER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER OR AGENT.

هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE THAT THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER.

۲- اشاره کند که کالا برای حمل پذیرفته شده است .

 ۲- INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN ACCEPTED FOR CARRIAGE.

۳- تـــاریخ صدور سند به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر آنکه سند حمل هوایی شامل یادداشت مشخص تـاریخ قطعی پرواز باشد، که در این صورت تاریخ ذکر شده در یادداشت به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

۳- INDICATE THE DATE OF ISSUANCE THIS DATE WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT UNLESS THE AIR TRANSPORT DOCUMENT CONTAINS A SPECIFIC NOTATION OF THE ACTUAL DATE OF SHIPMENT,IN WHICH CASE THE DATE STATED IN THE NOTATION WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

درج هر گونه اطلاعات دیگر در ارتباط با شماره و تاریخ پرواز در روی سند حمل هوایی به عنوان تاریخ حمل تلقی نخواهد شد.

ANY OTHER INFORMATION APPEARING ON THE AIR TRANSPORT DOCUMENT RELATIVE TO THE FLIGHT NUMBER AND DATE WILL NOT BE CONSIDERED IN DETERMINING THE DATE OF SHIPMENT

۴-      فرودگاه مبداء و فرودگاه مقصد به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده باشد.

۴- INDICATE THE AIRPORT OF DEPARTURE AND THE AIRPORT OF DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

۵-      نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد حتی اگر در اعتبار به ارائه کلیه نسخ تصریح شده باشد.

۵- BE THE ORIGINAL FOR CONSIGNOR OR SHIPPER,EVEN IF THE CREDIT STIPULATES A FULL SET OF ORIGINALS.

۶-      مواد و شرایط حمل یا به منابـــع دیـــگری که شـــامل مواد و شـرایط حمل است . محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.

۶- CONTAIN TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE OR MAKE REFERENCE TO ANOTHER SOURCE CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE. CONTENTS OF TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE WILL NOT BE EXAMINED.

 • از نظــــر این ماده ، انتقــــال کالا از یک وسیـــله نقلیـه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک هواپیما و بارگیری مجدد کالا به هواپیمای دیگر طی حمـــل و نقــل از فرودگاه مبداء به فرودگاه مقصد ذکر شده دراعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE, TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE AIRCRAFT AND RELOADING TO ANOTHER AIRCRAFT DURING THE CARRIAGE FROM THE AIRPORT OF DEPARTURE TO THE AIRPORT OF DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

 • ۱- اگر سند حمل هوایی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر اشاره داشته و یا اینکه تصریح کند که کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر منتقل خواهد شده باید تمام طول مسیر حمل با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

‍ ‍۱- AN AIR TRANSPORT DOCUMENT MAY INDICATE THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED, PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME AIR TRANSPORT DOCUMENT.

۲-      حتی اگر انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر بنابه شرایط اعتبار منع شده باشد، سنـــد حمل هـــوایی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا داشته قابل قبول است.

۲- AN AIR TRANSPORT DOCUMENT INDICATING THAT TRANSHIPMENT WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT.

 

ماده ۲۴ – اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی ( ARTICLE 24 ROAD,RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS )

 

الف ) اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا ” در برگیرنده این موارد باشد:

 A ROAD,RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENT,HOWEVER NAMED,MUST APPEAR TO:

۱-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

۱- INDICATE THE NAME OF THE CARRIER AND:

 • توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده از طرف یا برای حمل کننده ، یا

BE SIGNED BY THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER, OR

 • مبنی بــر وصول کالا به وسیله امضاء ، مهر یا یادداشت حمل کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده .

INDICATE RECEIPT OF THE GOODS BY SIGNATURE, STAMP OR NOTATION BY THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER.

هر گـــــونه امضاء ، مهر یا یادداشت یا وصول کالا توسط حمل کننده ، یا نماینده نامبرده شده باید به عنوان حمل کننده ، یا نماینده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE,STAMP OR NOTATION OF RECEIPT OF THE GOODS BY THE CARRIER OR AGENTMUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER OR AGENT

هرگونه امضاء ،مهر یا یادداشت وصول کالا توسط نماینده باید قید کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده یا عمل می کند.

ANY SIGNATURE, STAMP OR NOTATION OF RECEIPT OF THE GOODS BY THE AGENT MUST INDICATE THAT THE AGENT HAS SIGNED OR ACTED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER.

اگر نام حمل کننده در سند حمل راه آهن قابل شناسایی نباشد ، هر گونه امضاء یا مهر شرکت راه آهن به عنوان سند امضاءشده توسط حمل کننده پذیرفته خواهد شد

IF A RAIL TRANSPORT DOCUMENT DOES NOT IDENTIFY THE CARRIER, ANY SIGNATURE OR STAMP OF THE RAILWAY COMPANY WILL BE ACCEPTED AS EVIDENCE OF THE DOCUMENT BEING SIGNED BY THE CARRIER.

 ۲- تاریخ حمل یا تاریــــــخی که کــلا برای بارگیری ، ارسال یا حمل در محل قید شده در شرایط اعتبار دریافــــت شــــده است . غیر از مواردی که سند حمل شامل مهر وصول تاریخ دار ، تاریخ وصول یا تاریخ حمـــل است ، تاریخ صدور اسناد حمل به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

۲- INDICATE THE DATE OF SHIPMENT OR THE DATE THE GOODS HAVE BEEN RECEIVED FOR SHIPMENT, DISPATCH OR CARRIAGE AT THE PLACE STATED IN THE CREDIT. UNLESS THE TRANSPORT DOCUMENT CONTAINS A DATED RECEPTION STAMP,AN INDICATION OF THE DATE OF RECEIPT OR A DATE OF SHIPMENT,THE DATE OF ISSUANCE OF THE TRANSPORT DOCUMENT WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

۲-      محل بارگیری و محل مقصد طبق آنچه که در شرایط اعتبار ذکر شده .

INDICATE THE PLACE OF SHIPMENT AND THE PLACE OF DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

ب ) ۱- سند حمل جاده ای باید نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد یا هیچ گونه نشانه ای از اینکه سند برای چه کسی تهیه شده نداشته باشد.

۱- A ROAD TRANSPORT DOCUMENT MUST APPEAR TO BE THE ORIGINAL FOR CONSIGNOR OF SHIPPER OR BEAR NO MARKING INDICATING FOR WHOM THE DOCUMENT HAS BEEN PREPARED.

۲- سند حمل راه آهن که به عنوان ” رونوشت ” مشخص شده به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.

۲- A RAIL TRANSPORT DOCUMENT MARKED “DUPLICATE” WILL BE ACCEPTED AS AN ORIGINAL.

۳- سند ، سند حمــل راه آهن یا آبراه داخلی اعم از اینکه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد یا نه به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.

۳- A RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENT WILL BE ACCEPTED AS AN ORIGINAL WHETHER MARKED AS AN ORIGINAL OR NOT.

ج ) در صورت عدم ذکر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روی سند، تعداد سند حمل ارائه شده به عنوان نسخ کامل تلقی خواهد شد. 

IN THE ABSENCE OF AN INDICATION ON THE TRANSPORT DOCUMENT AS TO THE NUMBER OF ORIGINALS ISSUED, THE NUMBER PRESENTED WILL BE DEEMED TO CONSTITUTE A FULL SET.

د ) از نظر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک وسیله نقلیـــه و بارگیری مجدد در یک وسیله نقلیه دیگر در همان روش حمل و نقل طی عملیات حمل از محل بارگیری ، ارسال یا حمل به محل مقصد مندرج در اعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE, TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE MEANS OF CONVEYANCE AND RELOADING TO ANOTHER MEANS OF CONVEYANCE,WITHIN THE SAME MODE OF TRANSPORT,DURING THE CARRIAGE FROM THE PLACE OF SHIPMENT, DISPATCH OR CARRIAGE TO THE PLACE OF DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

ه ) ۱- اگر سند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره شده باشد ، باید تمام طول مسیر حمل بوسیله همان سند حمل پوشش داده شود.

۱- A ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENT MAY INDICATE THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME TRANSPORT DOCUMENT.

 ۲-حتی اگــــر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل جــــــاده ای ، راه آهـن یا آبراه داخلی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر کند قابل قبول است .

۲- A ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENT THAT TRANSHIPMENT

WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT.

 

ماده ۲۵ – رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست ( ARTICLE 25 COURIER RECEIPT,POST RECEIPT OR CERTIFICATE OF POSTING )

 

الف ) رسید پیک حاکی از وصول کالا برای حمل ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهراً در برگیرنده این موارد باشد:

A COURIER RECEIPT, HOWEVER NAME, EVIDENCING RECEIPT OF GOODS FOR TRANSPORT, MUST APPEAR TO:

۱-      نام شرکت پیک سریع و مهر یا امضای آن توسط پیک در محلی که مطابق شرایط اعتبار کالا باید ازآنجا حمل گردد. 

۱- INDICATE THE NAME OF THE COURIER SERVICE AND BE STAMPED OR SIGNED BY THE NAMED COURIER SERVICE AT THE PLACE FROM WHICH THE CREDIT STATES THE GOODS ARE TO BE SHIPPED; AND

۲-      تاریــــخ تحویل یا وصول کالا یا عبارتی شبیه به آن ، این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

۲- INDICATE A DATE OF PICK-UP OR OF RECEIPT OR WORDING TO THIS EFFECT. THIS DATE WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

ب ) اگر طبق شرایط اعتبار هزینه پیک باید پرداخت و یا پیش پرداخت شده باشد، بانک سند حمل صادر شــــده توسط خدمات پیک حاکی از اینکه هزینه های ارسال به حساب شخص دیگری غیر از گیرنده کالا اســــت می پذیرد.

A REQUIREMENT THAT COURIER CHARGES ARE TO BE PAID OR PREPAID MAY BE SATISFIED BY A TRANSPORT DOCUMENT ISSUED BY A COURIER SERVICE EVIDENCING THAT COURIER CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF A PARTY OTHER THAN THE CONSIGNEE.

ج ) رسید پست یا گواهی پست ، به هر نامی که باشد ، باید حاکی از وصول کالا برای حمل بوده و در محلی که کالا طبق شرایط اعتبار حمل می شود ، امضاء ، مهر و تاریخ گذاشته شود.

A POST RECEIPT OF CERTIFICATE OF POSTING, HOWEVER NAMED,EVIDENCING RECEIPT OF GOODS FOR TRANSPORT,MUST APPEAR TO BE STAMPED OR SIGNED AND DATED AT THE PLACE FROM WHICH THE CREDIT STATES THE GOODS ARE TO BE SHIPPED. THIS DATE WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

 

ماده ۲۶ – ” حمل روی عرشه “، ” بارگیری و شمارش توسط فرستنده “، ” محتویات طبق اظهار فرستنده ” و ” هزینه های اضافه بر کرایه حمل “

ARTICLE 26 “ON DECK”, “SHIPPER’S LOAD AND COUNT”, “SAID BY SHIPPER TO CONTAIN” AND CHARGES ADDITIONAL TO FREIGHT

 

الف ) سند حمل نباید حاکی از بارگیری کالای روی عرشه کشتی باشد یا اشاره کند که کالا روی عرشه کشتی بارگیری خواهد شد. شرط مندرج در سند حمل مبنی بر اینـکه کــــالا ممـــکن است روی عــــرشه کشتی بارگیری شود قابل قبول است .

A TRANSPORT DOCEMENT MUST NOT INDICATE THAT THE GOODS ARE OR WILL BE LOADED ON DECK. A CLAUSE ON A TRANSPORT DOCUMENT STATING THAT THE GOODS MAY BE LOADED ON DECK IS ACCEPTABLE.

ب ) سند حمل حاوی شرایطی از قبیل ” بارگیری و شمارش توسط فرستنده ” و “محتویات طبــق اظهـار فرستنده ” قابل قبول است .

A TRANSPORT DOCUMENT BEARING A CLAUSE SUCH AS “SHIPPER’S LOAD AND COUNT” AND “SAID BY SHIPPER TO CONTAIN” IS ACCEPTABLE. 

ج ) اسناد حمل ممکن است توسط مهر یا به نحو دیگری اشاره به هزینه هایی اضافه بر کرایه حمــل داشتــــه باشد.

A TRANSPORT DOCUMENT MAY BEAR A REFERENCE, BY STAMP OR OTHERWISE, TO CHARGES ADDITIONAL TO THE FREIGHT.

تبصره : پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینه هائی از مبنای حمل اعتبار مشخص می گردد

 

ماده ۲۷ – سند حمل بدون نقص ( ARTICLE 27 CLEAN TRANSPORT DOCUMENT )

 

بانک فقط سند حمل بدون نقص را می پذیرد . سند حمل بدون نقص سندی است که هیچ گونه شرط یا یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی در آن درج نشده باشد.

A BANK WILL ONLY ACCEPT A CLEAN TRANSPORT DOCUMENT. A CLEAN TRANSPORT DOCUMENT IS ONE BEARING NO CLAUSE OR NOTATION EXPRESSLY DECLARING A DEFECTIVE CONDITION OF THE GOODS OR THEIR PACKAGING . THE WORD “CLEAN” NEED NOT APPEAR ON A TRANSPORT DOCUMENT, EVEN IF A CREDIT HAS A REQUIREMENT FOR THAT TRANSPORT DOCUMENT TO BE “CLEAN ON BOARD”

 

ماده ۲۸ – سند و پوشش بیمه ای (  ARTICLE 28 INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE )

 

الف ) سند بیمه از قبیل بیمه نامه ، گواهی بیمه یا اظهار نامه صادره تحت پوشش بیمه ای باز باید حاکی از صدور و امضاء آن توسط یک شرکت بیمه ، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها باشد.

AN INSURANCE DOCUMENT, SUCH AS AN INSURANCE POLICY, AN INSURANCE CERTIFICATE OR A DECLARATION UNDER AN OPEN COVER, MUST APPEAR TO BE ISSUED AND SIGNED BY AN INSURANCE COMPANY, AN UNDERWRITER OR THEIR AGENTS OR THEIR PROXIES.

هرگونه امضاء توسط نماینده یا کارگزار باید مشخص کند که آیا نماینده یا کارگزار “برای ” یا ” ازطرف ” شرکت بیمه یا بیمه گر امضاء نموده است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT OR PROXY MUST INDICATE WHETHER THE AGENT OR PROXY HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE INSURANCE COMPANY OR UNDERWRITER.

ب ) اگر سند بیمه در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل باید ارائه شود.

WHEN THE INSURANCE DOCUMENT INDICATES THAT IT HAS BEEN ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL, ALL ORIGINALS MUST BE PRESENTED.

ج ) بیمه نامه های موقت (Cover Notes) قابل قبول نیست .

COVER NOTES WILL NOT BE ACCEPTED.

 تبصره :

در یادداشت بیمه ، صادر کننده می گوید پول را گرفته ام تا کالائی را بیمه کنم ولی موید بیمه شدن کالا نیست . اما بیمه نامه در حکم بیمه شدن قطعی کالاست .

– تاریخ پوشش بیمه نامه باید مشخص باشد لذا نمی تواند تاریخ آن بعد از تاریخ حمل باشد مگر اظهار کند که بیمه نامه ،پوشش خطر کالا را از زمان حمل پوشش می دهد.

– بیمه نامه تا قبل از برداشت حق بیمه آن نافذ نخواهد بود.”

د ) بیمه نامه به جای گواهی بیمه یا اظهار نامه بیمه به جای پوشش بیمه ای باز قابل قبول است .

AN INSURANCE POLICY IS ACCEPTABLE IN LIEU OF AN INSURANCE CERTIFICATE OR A DECLARATION UNDER AN OPEN COVER.

ه ) تاریخ سند بیمه نباید بعد از تاریخ حمل باشد مگر آنکه صورت ظاهر سند بیمه حاکی از آن باشد که پوشش بیمه ای قبل از تاریخ حمل نافذ است .

THE DATE OF THE INSURANCE DOCUMENT MUST BE NO LATER THAN THE DATE OF SHIPMENT, UNLESS IT APPEARS FROM THE INSURANCE DOCUMENT THAT THE COVER IS EFFECTIVE FROM A DATE NOT LATER THAN THE DATE OF SHIPMENT.

و ) ۱- سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمه ای را درج و به همان ارز اعتبار باشد.

۱-THE INSURANCE DOCUMENT MUST INDICATE THE AMOUNT OF INSURANCE COVERAGE AND BE IN THE SAME CURRENCY AS THE CREDIT.

 ۲- درج پوشش بیمه ای در شرایط اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا ، ارزش سیاهه یا نظایر آن به معنای حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز تلقی خواهد شد.

۲- A REQUIREMENT IN THE CREDIT FOR INSURANCE COVERAGE TO BE FOR A PERCENTAGE OF THE VALUE OF THE GOODS, OF THE INVOICE VALUE OR SIMILAR IS DEEMED TO BE THE MINIMUM AMOUNT OF COVERAGE REQUIRED.

 گر در اعتبـــار اشـــــــاره ای به مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز نشود، حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز ۱۱۰% ارزش سی آی اف یا سی آی پی کالا خواهد بود.

IF THERE IS NO INDICATION IN THE CREDIT OF THE INSURANCE COVERAGE REQUIRED, THE AMOUNT OF INSURANCE COVERAGE MUST BE AT LEAST 110% OF THE CIF OR CIP VALUE OF THE GOODS.

هنگـــــــامی که ارزش سی آی اف یا سی آی پی کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد ارزش پوشش بیمه ا ی باید براساس مبلغ اسنادی که درخواست معامله یا پرداخت وجه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه نشان داده شده ، هر کدام که بیشتر باشد ، محاسبه شود.

WHEN THE CIF OR CIP VALUE CANNOT BE DETERMINED FROM THE DOCUMENTS,THE AMOUNT OF INSURANCE COVERAGE MUST BE CALCULATED ON THE BASIS OF THE AMOUNT FOR WHICH HONOUR OR NEGOTIATION IS REQUESTED OR THE GROSS VALUE OF THE GOODS AS SHOWN ON THE INVOICE,WHICHEVER IS GREATER.

 ۳- سند بیمه باید حاکی از این باشد که خطرات احتمالی حداقل از محل در اختیار گرفتن یا حمل کالا تــــا محل تخلیه یا مقصد نهایی به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده تحت پوشش بیمه ای قراردارند.

۳-THE INSURANCE DOCUMENT MUST INDICATE THAT RISKS ARE COVERED AT LEAST BETWEEN THE PLACE OF TAKING IN CHARGE OR SHIPMENT AND THE PLACE OF DISCHARGE OR FINAL DESTINATION AS STATED IN THE CREDIT.

ز ) اعتبار باید نوع پوشش بیمه ای مورد نیــــاز و در صورت لزوم خطرات اضافی دیگری را که باید تحت پوشش قرارگیرد در بر گیرد. در صورت استفاده از اصطلاحاتی از قبیل ” خطرات عادی ” یا ” خطرات متعارف ” سند بیمه بدون توجه به خطراتی که پوشش ندارد پذیرفته خواهد شد.

A CREDIT SHOULD STATE THE TYPE OF INSURANCE REQUIRED AND,IF ANY, THE ADDITIONAL RISKS TO BE COVERED. AN INSURANCE DOCUMENT WILL BE ACCEPTED WITHOUT REGARD TO ANY RISKS THAT ARE NOT COVERED IF THE CREDIT USES IMPRECISE TERMS SUCH AS “USUAL RISKS” OR ” CUSTOMARY RISKS”.

ح ) اگر طبق شرایط اعتبار “بیمه در مقابل تمام خطرات ” مقرر شود و سند بیمه ای ارائه شده حاوی یادداشت یا شرط “در مقابل تمام خطرات ” باشد اعم از اینکه عنوان سند بیمه ” تمام خطر ” باشد یا خیـــر پذیرفتـــه خواهد شد، حتی اگر برخی از خطرات را مستثنی کرده باشد.

WHEN A CREDIT REQUIRES INSURANCE AGAINST “ALL RISKS” AND AN INSURANCE DOCUMENT IS PRESENTED CONTAINING ANY “ALL RISKS” NOTATION OR CLAUSE, WHETHER OR NOT BEARING THE HEADING “ALL RISKS”,THE INSURANCE DOCUMENT WILL BE ACCEPTED WITHOUT REGARD TO ANY RISKS STATED TO BE EXCULUDED.

ط ) سند بیمه می تواند به شرایط مسستثنی شده اشاره کند.

AN INSURANCE DOCUMENT MAY CONTAIN REFERENCE TO ANY EXCLUSION CLAUSE.

ی ) سند بیمه می تواند به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت ( فرانشیز ) یا عدم پوشش مبلغ معینی ازخسارت وارده ( مازاد ) اشاره کند.

AN INSURANCE DOCUMENT MAY INDICATE THAT THE COVER IS SUBJECT TO A FRANCHISE OR EXCESS (DEDUCTIBLE).

 

ماده ۲۹ – تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد ( ARTICLE 29 EXTENSION OF EXPIRY DATE OR LAST DAY FOR PRESENTATION )

 

الف ) اگر تاریخ انقضاء اعتبار یا آخرین روز جهت ارائه اسناد مصادف با روزی شود که بانکی که اسناد باید به آن بانک ارائه شود بنابه دلایلی غیر از آنچه که در ماده ۳۶ اشاره شده تعطیل باشد، تـاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد ، بنا به مورد تا اولین روز بانکی بعد از تعطیل تمدید خواهد شد.

IF THE EXPIRY DATE OF A CREDIT OR THE LAST DAY FOR PRESENTATION FALLS ON A DAY WHEN THE BANK TO WHICH PRESENTATION IS TO BE MADE IS CLOSED FOR REASONS OTHER THAN THOSE REFERRED TO IN ARTICLE 36, THE EXPIRY DATE OR THE LAST DAY FOR PRESENTATION,AS THE CASE MAY BE, WILL BE EXTENDED TO THE FIRST FOLLOWING BANKING DAY.

ب ) اگر اسناد در اولین روز بانکی بعد از تعطیل ارائه شود بانک تعیین شده باید طی بیانیه ای در نـامه ضمیمه اسناد به بانک گشاینده یا تائید کننده اعلام نماید که اسناد پیرو تمدید مهلت مقرر مطابق بند الف ماده ۲۹ به بانک ارائه شده است .

IF PRESENTATION IS MADE ON THE FIRST FOLLOWING BANKING DAY, A NOMINATED BANK MUST PROVIDE THE ISSUING BANK OR CONFIRMING BANK WITH A STATEMENT ON ITS COVERING SCHEDULE THAT THE PRESENTATION WAS MADE WITHIN THE TIME LIMITS EXTENDED IN ACCORDANCE WITH SUB-ARTICLE 29 (a).

ج ) تمدید تاریخ انقضاء اعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد طبق بند الف ماده ۲۹ موجب آن نخــــــواهد شـد کـه آخرین تاریخ حمل نیز تمدید گردد.

THE LATEST DATE FOR SHIPMENT WILL NOT BE EXTENDED AS A RESULT OF SUB-ARTICLE 29 (a).

 

ماده ۳۰ – نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد ( ARTICLE 30 TOLERANCE IN CREDIT AMOUNT,QUANTITY AND UNIT PRICES )

 

الف ) لغات ” در حدود ” یا ” تقریبا ” که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد کالا در اعتبار به کـــار می رود به معنی مجاز بودن حداکثر ۱۰ درصد تفاوت ، بیشتر یا کمتر ، از مبلغ ، مقدار یا قیمت واحــــد کالای مورد اشاره است .

THE WORDS “ABOUT” OR “APPROXIMATELY” USED IN CONNECTION WITH THE AMOUNT OF THE CREDIT OR THE QUANTITY OR THE UNIT PRICE STATED IN THE CREDIT ARE TO BE CONSTRUED AS ALLOWING A TOLERANCE NOT TO EXCEED 10% MORE OR 10% LESS THAN THE AMOUNT,THE QUANTITY OR THE UNIT PRICE TO WHICH THEY REFER.

ب ) نوسان ۵ درصدی بیشتر یا کمتر مقدار کالا در اعتبار مجاز است به شرط آنکه مقدار کالا براساس تعداد واحدهای بسته بندی یا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بیشتــــر از مبـــلغ اعتبـــار نباشد.

A TOLERANCE NOT TO EXCEED 5% MORE OR 5% LESS THAN THE QUANTITY OF THE GOODS IS ALLOWED,PROVIDED THE CREDIT DOES NOT STATE THE QUANTITY IN TERMS OF A STIPULATED NUMBER OF PACKING UNITS OR INDIVIDUAL ITEMS AND THE TOTAL AMOUNT OF THE DRAWINGS DOES NOT EXCEED THE AMOUNT OF THE CREDIT. 

تبصره : ( فقط کالای وزنی یا فله ای ) ۵% فقط برای مقدار کالاست ( یعنی مبلغ قابل پرداخت همان سقف اعتبار است )

ج ) حتی در مواردی که حمل تدریجی غیر مجاز است ، نوسان ۵ درصد کمتر از مبلغ اعتبـار مجاز است بــــه شرط آنکه مقدار کالا، اگر در اعتبار درج شده کلا” حمل شده باشد و قیمت واحد کالا ، اگر کاهش نیافته و یا مفاد بند ب ماده ۳۰ قابل اعمال نباشد. این نوسان در مواردی کـــه میــــزان مشخصی از نوسان در اعتبار تصریح شده و یا از اصطلاحات ذکر شده در بند الف ماده ۳۰ استفاده شود قابل اعمال نیست

EVEN WHEN PARTIAL SHIPMENTS ARE NOT ALLOWED,A TOLERANCE NOT TO EXCEED 5% LESS THAN THE AMOUNT OF THE CREDIT IS ALLOWED,PROVIDED THAT THE QUANTITY OF THE GOODS, IF STATED IN THE CREDIT, IS SHIPPED IN FULL AND A UNIT PRICE, IF STATED IN THE CREDIT, IS NOT REDUCED OR THAT SUB-ARTICLE 30 (b) IS NOT APPLICABLE. THIS TOLERANCE DOES NOT APPLY WHEN THE CREDIT STIPULATES A SPECIFIC TOTERANCE OR USES THE EXPRESSIONS REFERRED TO IN SUB-ARTICLE 30 (a).

 

ماده ۳۱ – حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی ( ARTICLE 31 PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS )

 

الف ) حمل به دفعات یا برداشت به دفعات از اعتبار مجاز است .

PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS ARE ALLOWED.

ب ) اسنــــاد ارائـــه شده در بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از حمل توسط وسایل نقلیه واحد و طی سند واحد باشد به شــــرط آنکه دارای مقصد واحد باشند حمل به دفعات تلقی نمی شود حتی اگــر بارگیری کالادر تاریخ های متفـــــاوت یا در بنادر مختلف ، محل دریافت ، در اختیار گرفتن و ارسال در نقاط مختلف باشد.

اگر اسناد ارائه شده بیش از یک سری اسناد حمل باشد، آخرین تاریخ حمل به نحوی که در هر یک از سری اسناد درج شده به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

A PRESENTATION CONSISTING OF MORE THAN ONE SET OF TRANSPORT DOCUMENTS EVIDENCING SHIPMENT COMMENCING ON THE SAME MEANS OF CONVEYANCE AND FOR THE SAME JOURNEY, PROVIDED THEY INDICATE THE SAME DESTINATION, WILL NOT BE REGARDED AS COVERING A PARTIAL SHIPMENT, EVEN IF THEY INDICATE DIFFERENT DATES OF SHIPMENT OR DIFFERENT PORTS OF LOADING, PLACES OF TAKING IN CHARGE OR DISPATCH.

IF THE PRESENTATION CONSISTS OF MORE THAN ONE SET OF TRANSPORT DOCUMENTS, THE LATEST DATE OF SHIPMENT AS EVIDENCED ON ANY OF THE SETS OF TRANSPORT DOCUMENTS WILL BE REGARDED AS THE DATE OF SHIPMENT.

اگر اسناد ارائه شده شامل یک یا چند سری اسناد حمل حاکی از حمل کالا توسط چند وسیله نقلیه تحت یک نوع روش حمل باشد به عنوان حمل تدریجی ( حمل بدفعات ) تلقی خواهد، حتی اگر وسایل نقلیه مذکور به مقصد واحد و در یک روز عزیمت نمایند.

A PRESENTATION CONSISTING OF ONE OR MORE SETS OF TRANSPORT DOCUMENTS EVIDENCING SHIPMENT ON MORE THAN ONE MEANS OF CONVEYANCE WITHIN THE SAME MODE OF TRANSPORT WILL BE REGARDED AS CONERING A PARTIAL SHIPMENT, EVEN IF THE MEANS OF CONVEYANCE LEAVE ON THE SAME DAY FOR THE SAME DESTINATION.

ج) اسناد ارائه شده که شامل چند رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست است اگر رسیدهای پیک ، رسیدهای پستــــی یا گواهی های پستی ظاهرا” در یک تاریخ صادر شده و در همان محلی که در شرایط اعتبار به عنوان محــل ارسال کالا مشخص شده ممهور ،امضاء یا به طرق دیگر گواهی شده باشند به عنوان حمل تدریجی تلقی نخواهند شد.

A PRESENTATION CONSISTING OF MORE THAN ONE COURIER RECEIPT, POST RECEIPT OR CERTIFICATE OF POSTING WILL NOT BE REGARDED AS A PARTIAL SHIPMENT IF THE COURIER RECEIPTS,POST RECEIPTS OR CERTIFICATES OF POSTING APPEAR TO HAVE BEEN STAMPED OR SIGNED BY THE SAME COURIER OR POSTAL SERVICE AT THE SAME PLACE AND DATE AND FOR THE SAME DESTINATION.

 

ماده ۳۲ – برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین ( ARTICLE 32 INSTALMENT DRAWINGS OR SHIPMENTS )

 

اگر برداشت اقساطی یا حمل نوبتی در دوره های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد، ولی در طول دوره مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتبار صورت نگیرد و یا کالای مربوط به آن دوره حمل نشود، اعتبار برای آن قسط و اقساط بعدی قابل استفاده نخواهد بود.

IF A DRAWING OR SHIPMENT BY INSTALMENTS WITHIN GIVEN PERIODS IS STIPULATED IN THE CREDIT AND ANY INSTALMENT IS NOT DRAWN OR SHIPPED WITHIN THE PERIOD ALLOWED FOR THAT INSTALMENT,THE CREDIT CEASES TO BE AVAILABLE FOR THAT AND ANY SUBSEQUENT INSTALMENT.

 

 ماده ۳۳ – ساعات ارائه اسناد (  ARTICLE 33 HOURS OF PRESENTATION )

 

بانک موظف به قبول اسنادی که خارج از ساعات کار بانک ارائه شود نیست .

A BANK HAS NO OBLIGATION TO ACCEPT A PRESENTATION OUTSIDE OF ITS BANKING HOURS.

 

ماده ۳۴ – عدم مسئولیت نسبت به اصالت اسناد ( ARTICLE 34 DISCLAIMER ON EFFECTIVENESS OF DOCUMENTS )

 

بانک هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل ، کفایت ، صحت ، اصالت ، جعل یا درستی هرگونه سند یا نسبت به شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده در یک سند یا الحاق شده بر آن ندارد. همچنین بانک هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شرح ، مقدار ، وزن ، کیفیت ، شرایط ، بستــه بندی ، تحویل ، ارزش یا وجود کالا ، خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط به اسناد یا نسبت به حسن نیت ، فعـــــل یا تـــــرک فعل ، تصفیــــه مـــــالی عملکرد یا اعتبار فرستنده ، حمل کننده ، گیرنده یا بیمه گر کالا یا هر شخص دیگری به عهده ندارد.

A BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE FORM, SUFFICIENCY, ACCURACY, GENUINENESS, FALSIFICATION OR LEGAL EFFECT OF ANY DOCUMENT, OR FOR THE GENERAL OR PARTICULAR CONDITIONS STIPULATED IN A DOCUMENT OR SUPERIMPOSED THEREON; NOR DOES IT ASSUME ANY LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE DESCRIPTION, QUANTITY, WEIGHT,QUALITY, CONDITION, PACKING, DELIVERY, VALUE OR EXISTENCE OF THE GOODS, SERVICES OR OTHER PERFORMANCE REPRESENTED BY ANY DOCUMENT,OR FOR THE GOOD FAITH OR ACTS OR OMISSIONS,

SOLVENCY, PERFORMANCE OR STANDING OF THE CONSIGNOR,THE CARRIER,THE FORWARDER,THE CONSIGNEE OR THE INSURER OF THE GOODS OR ANY OTHER PERSON.

 

ماده ۳۵ – عدم مسئولیت نسبت به مخابره و ترجمه پیام ( ARTICLE 35 DISCLAIMERS ON TRANSMISSION AND TRANSLATION )

 

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از تاخیر ، مفقود شدن ، مغلوط بودن یا سایر اشتباهات پیش آمده در جریان ارسال هر گونه پیام یا تحویل نامه ها و اسناد در صورتی که پیام ها ، نامه ها و اسناد مذکور طبق دستورات مندرج در شرایط اعتبار ارسال شده باشند و یا در غیاب وجود دستور مشخص در شرایط اعتبار و راسا” نسبت به ارسال و تحویل سند، نامه و پیام اقدام نموده باشد به عهده ندارد.

A BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES ARISING OUT OF DELAY, LOSS IN TRANSIT, MUTILATION OR OTHER ERRORS ARISING IN THE TRANSMISSION OF ANY MESSAGES OR DELIVERY OF LETTERS OR DOCUMENTS, WHEN SUCH MESSAGES, LETTERS OR DOCUMENTS ARE TRANSMITTED OR SENT ACCORDING TO THE REQUIREMENTS STATED IN THE CREDIT, OR WHEN THE BANK MAY HAVE TAKEN THE INITIATIVE IN THE CHOICE OF THE DELIVERY SERVICE IN THE ABSENCE OF SUCH INSTRUCTIONS IN THE CREDIT.

اگر بانک تعیین شده مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار را احراز و اسناد را به بانک گشاینده یا تائید کننده ارسال کند، اعم از اینکه بانک تعیین شده نسبت به پرداخت یا معامله اسناد اقدام نموده یا خیر، بانک گشاینده یا بانک تائید کننده باید نسبت به پرداخت ، معامله یا پوشش وجه به بانک تعیین شده اقدام نماید حتی اگر اسناد حمل در جریان ارسال بین بانک تعیین شده و بانک گشاینده یا بانک تائید کننده یا بین بانک تائید کننده و بانک گشاینده مفقود شده باشد.

IF A NOMINATED BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION IS COMPLYING AND FORWARDS THE DOCUMENTS TO THE ISSUING BANK OR CONFIRMING BANK, WHETHER OR NOT THE NOMINATED BANK HAS HONOURED OR NEGOTIATED, AN ISSUING BANK OR CONFIRMING BANK MUST HONOUR OR NEGOTIATE, OR REIMBURSE THAT NOMINATED BANK, EVEN WHEN THE DOCUMENTS HAVE BEEN LOST IN TRANSIT BETWEEN THE NOMINATED BANK AND THE ISSUING BANK OR CONFIRMING BANK, OR BETWEEN THE CONFIRMING BANK AND THE ISSUING BANK.

بانک هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به اشتباهات در ترجمه یا تفسیر اصطلاحات فنی به عهده نمی گیرد و می تواند شرایط اعتبار را بدون ترجمه مخابره نماید.

A BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ERRORS IN TRANSLATION OR INTERPRETATION OF TECHINCAL TERMS AND MAY TRANSMIT CREDIT TERMS WITHOUT TRANSLATING THEM.

 

ماده ۳۶ – فورس ماژور ( قوه قهریه ) (   ARTICLE 36 FORCE MAJEURE )

 

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از قطع فعالیت بانک به علت مشیات الهی ، شورش ، ناآرامی های مدنی ، اغتشاشات ، جنگ یا عملیات تروریستی و نیز اعتصابات یا دست کشیدن از کار یا هر گونه دلایل دیگری که خارج از کنترل بانک است به عهده ندارد.

A BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES ARISING OUT OF THE INTERRUPTION OF ITS BUSINESS BY ACTS OF GOD, RIOTS, CIVIL COMMOTIONS, INSURRECTIONS, WARS, ACTS OF TERRORISM, OR BY ANY STRIKES OR LOCKOUTS OR ANY OTHER CAUSES BEYOND ITS CONTROL.

بانک پس از شروع فعالیت مجدد اقدامی در مورد پرداخت یا معامله اسنادی که سررسید اعتبار مذکور در دوره توقف بانک منقضی شده به عمل نخواهد آورد.

A BANK WILL NOT, UPON RESUMPTION OF ITS BUSINESS, HONOUR OR NEGOTIATE UNDER A CREDIT THAT EXPIRED DURING SUCH INTERRUPTION OF ITS BUSINESS.

 

ماده ۳۷ – عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانک های کارگزار ( ARTICLE 37 DISCLAIMER FOR ACTS OF AN INSTRUCTED PARTY )

 

الف ) بانکی که به منظور اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانک دیگری استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد.

A BANK UTILIZING THE SERVICES OF ANOTHER BANK FOR THE PURPOSE OF GIVING EFFECT TO THE INSTRUCTIONS OF THE APPLICANT DOES SO FOR THE ACCOUNT AND AT THE RISK OF THE APPLLICANT.

ب ) بانک گشاینده یا ابلا غ کننده هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به عدم اجرای دستوراتی که داده است به عهده نمی گیرد حتی اگر خود ، بانک های مذکور را انتخاب کرده باشد

AN ISSUING BANK OR ADVISING BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY SHOULD THE INSTRUCTIONS IT TRANSMITS TO ANOTHER BANK NOT BE CARRIED OUT, EVEN IF IT HAS TAKEN THE INITIATIVE IN THE CHOICE OF THAT OTHER BANK.

ج ) بانکی که دستور انجام خدماتی را به بانک دیگر می دهد مسئول پرداخت هر گونه کارمزد ، حق الزحمه ، هزینه ها یا مخارج انجام شده توسط بانک مذکور در ارتباط با دستورات داده شده است .

A BANK INSTRUCTING ANOTHER BANK TO PERFORM SEVICES IS LIABLE FOR ANY COMMISSIONS,FEES, COSTS OR EXPENSES ( “CHARGES” ) INCURRED BY THAT BANK IN CONNECTION WITH ITS INSTRUCTIONS.

اگـــــر در اعتبار تصریح شده باشد که هزینه ها به عهده ذی نفع اعتبار است و هزینه های مذکور قابل وصول یا کسر کردن از وجه پرداخت شده نباشد، بانک گشاینده مسئول پرداخت هزینه های مذکور است .

IF A CREDIT STATES THAT CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE BENEFICIARY AND CHARGES CANNOT BE COLLECTED OR DEDUCTED FROM PROCEEDS,THE ISSUING BANK REMAINS LIABLE FOR PAYMENT OF CHARGES.

ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذی نفع نباید منوط به وصول هزینه ها و مخارج مربوط توسط بانک ابلاغ کننده یا ابلاغ کننده ثانوی شود.

A CREDIT OR AMENDMENT SHOULD NOT STIPULATE THAT THE ADVISING TO A BENEFICIARY IS CONDITIONAL UPON THE RECEIPT BY THE ADVISING BANK OR SECOND ADVISING BANK OF ITS CHARGES.

د) متقاضی اعتبار مکلف و متعهد به جبران خسارت بانک در قبال کلیه تعهدات و مسئولیت های ناشی از عرف و قوانین خارجی خواهد بود.

THE APPLICANT SHALL BE BOUND BY AND LIABLE TO INDEMNIFY A BANK AGAINST ALL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES IMPOSED BY FOREIGN LAWS AND USAGES.

 

ماده ۳۸ – اعتبارات قابل انتقال (  ARTICLE 38 TRANSFERABLE CREDITS )

 

الف ) بانک هیچگونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا” با آن موافقت کرده باشد.

A BANK IS UNDER NO OBLIGATION TO TRANSFER A CREDIT EXCEPT TO THE EXTENT AND IN THE MANNER EXPRESSLY CONSENTED TO BY THAT BANK

ب ) از نظر این ماده :

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE:

اعتبار قابل انتقال : یعنی اعتباری که ” قابل انتقال ” بودن آن مشخصا” در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال ممکن است بنابه درخواست ذی نفع ( ذی نفع اول ) کلا” یا جزأ” در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم ) قرار گیرد.

TRANSFERABLE CREDIT MEANS A CREDIT THAT SPECIFICALLY STATES IT IS “TRANSFERABLE”. A TRANSFERABLE CREDIT MAY BE MADE AVAILABLE IN WHOLE OR IN PART TO ANOTHER BENEFICIARY (” SECOND BENEFICIARY “) AT THE REQUEST OF THE BENEFICIARY (“FIRST BENEFICIARY”).

بانک انتقال دهنده : یعنی بانک تعیین شده که اقدام به انتقال اعتبار نموده یا در صورت اعتبار قابل استفاده توسط هر بانکی (Freely Available Credit) بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار مشخصا” مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند. بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده نیز باشد.

TRANSFERRING BANK MEANS A NOMINATED BANK THAT TRANSFERS THE CREDIT OR, IN A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK, A BANK THAT IS SPECIFICALLY AUTHORIZED BY THE ISSUING BANK TO TRANSFER AND THAT TRANSFERS THE CREDIT. AN ISSUING BANK MAY BE A TRANSFERRING BANK .

اعتبار منتقل شده : یعنی اعتباری که توسط بانک انتقال دهنده در اختیار ذی نفع دوم قرار گرفته است .

TRANSFERRED CREDIT MEANS A CREDIT THAT HAS BEEN MADE AVAILABLE BY THE TRANSFERRING BANK TO A SECOND BENEFICIARY.

ج ) کلیه هزینه های انجام شده ( از قبیل کارمزد ، حق الزحمه ها ، هزینه ها یا مخارج ) در ارتبــــــاط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود مگر آنکه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به عمـــل آمده باشد.

یا

 به غیر از مواردی که توافق دیگری در زمان اعتبار به عمل آمده ،کلیه هزینه های انجــــــام شده ( از قبیل کارمزد ، حق الزحمه ها ، هزینه ها یا مخارج ) در ارتباط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود.

UNLESS OTHERWISE AGREED AT THE TIME OF TRANSFER, ALL CHARGES (SUCH AS COMMISSIONS, COMMISSIONS,FEES,COSTS OR EXPENSES) INCURRED IN RESPECT OF A TRANSFER MUST BE PAID BY THE FIRST BENEFICIARY.

د ) اعتبار می تواند به بیش از یک ذی نفع دوم منتقل شود مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی از اعتبـــار مجاز باشد.

A CREDIT MAY BE TRANSFERRED IN PARTY TO MORE THAN ONE SECOND BENEFICIARY PROVIDED PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS ARE ALLOWED.

اعتبـــار منتقـــل شده نمی تـــواند به تقـــاضای ذی نفع دوم به ذی نفع های بعـــدی منتقل گردد. ذینفع اول بعنوان ذینفع های بعدی تلقی نمی شود.

A TRANSFERRED CREDIT CANNOT BE TRANSFERRED AT THE REQUEST OF A SECOND BENEFICIARY TO ANY SUBSEQUENT BENEFICIARY. THE FIRST BENEFICIARY IS NOT CONSIDERED TO BE A SUBSEQUENT BENEFICIARY.

ه ) هرگــــونه درخـــواست انتقال اعتبار باید قیـــد کند که اصـلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذی نفع دوم ابلاغ شود

ANY REQUEST FOR TRANSFER MUST INDICATE IF AND UNDER WHAT CONDITIONS AMENDMENTS MAY BE ADVISED TO THE SECOND BENEFICIARY. THE TRANSFERRED CREDIT MUST CLEARLY INDICATE THOSE CONDITIONS.

و ) اگـــر یک اعتبار به بیــش از یک ذی نفع دوم منتقل شده باشد، عدم قبول یک اصلاحیه به وسیله یک یا چنــــد ذی نفــــــــع دوم تاثیری در معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذی نفع های اعتبار نخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. در ارتبــاط با ذی نفع های دومی که اصلاحیه مربوطه را نپذیرفته اند ، شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.

IF A CREDIT IS TRANSFERRED TO MORE THAN ONE SECOND BENEFICIARY, REJECTION OF AN AMENDMENT BY ONE OR MORE SECOND BENEFICIARY DOES NOT INVALIDATE THE ACCEPTANCE BY ANY OTHER SECOND BENEFICIARY,WITH RESPECT TO WHICH THE TRANSFERRED CREDIT WILL BE AMENDED ACCORDINGLY.

FOR ANY SECOND BENEFICIARY THAT REJECTED THE AMENDMENT, THE TRANSFERRED CREDIT WILL REMAIN UNAMENDED.

ز) اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی کلیه شرایط اعتبار از جمله تائید اعتبار را منعکس کند به استثنـــــاء موارد زیر:

THE TRANSFERRED CREDIT MUST ACCURATELY REFLECT THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, INCLUDING CONFIRMATION,IF ANY, WITH THE EXCEPTION OF :

– مبلغ اعتبار

– THE AMOUNT OF THE CREDIT

– هر گونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار

– ANY UNIT PRICE STATED THEREIN

– تاریخ انقضاء

– THE EXPIRY DATE

– مهلت ارائه اسناد

– THE PERIOD FOR PRESENTATION,OR

– آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل

– THE LATEST SHIPMENT DATE OR GIVEN PERIOD FOR SHIPMENT,

که هر یک از آنها یا همه آنها می تواند کاهش یافته یا محدود شود.

ANY OR ALL OF WHICH MAY BE REDUCED OR CURTAILED.

درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تامین نماید.

THE PERCENTAGE FOR WHICH INSURANCE COVER MUST BE EFFECTED MAY BE INCREASED TO PROVIDE THE AMOUNT OF COVER STIPULATED IN THE CREDIT OR THESE ARTICLES.

 نام ذی نفع می تواند جایگزین درخواست کننده اعتبار گردد.

 اما اگر در اعتبار تصریح شده باشد که نام درخواست کننده باید در هر سندی به جزء سیاهه ، درج شود این الزام باید رعایت گردد.

THE NAME OF THE FIRST BENEFICIARY MAY BE SUBSTITUTED FOR THAT OF THE APPLICANT IN THE CREDIT.

IF THE NAME OF THE APPLICANT IS SPECIFICALLY REQUIRED BY THE CREDIT TO APPEAR IN ANY DOCUMENT OTHER THAN THE INVOICE, SUCH REQUIREMENT MUST BE REFLECTED IN THE TRANSFERRED CREDIT.

ح ) ذی نفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید. به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در شرایط اعتبار نباشد،ودر صورت جایگزینی سیاهه و برات بترتیب فوق ذی نفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذی نفع دوم ،در صورت وجود اقدام کند.

THE FIRST BENEFICIARY HAS THE REIGHT TO SUBSTITUTE ITS OWN INVOICE AND DRAFT, IF ANY, FOR THOSE OF A SECOND BENEFICIARY FOR AN AMOUNT NOT IN EXCESS OF THAT STIPULATED IN THE CREDIT, AND UPON SUCH SUBSTITUTION THE FIRST BENEFICIARY CAN DRAW UNDER THE CREDIT FOR THE DIFFERENCE,IF ANY, BETWEEN ITS INVOICE AND THE INVOICE OF A SECOND BENEFICIARY.

ت ) ذی نفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پــــرداخت یا معامـله اسناد به ذی نفع دوم درمحل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار صورت می گیرد . این موضوع تاثیــری در حق ذی نفع اول جهت جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذی نفع دوم و مطالبه مابه التفـــاوت مربوط در وجه ذی نفع اول نخواهد داشت .

THE FIRST BENEFICIARY MAY, IN ITS REQUEST FOR TRANSFER, INDICATE THAT HONOUR OR NEGOTIATION IS TO BE EFFCTED TO A SECOND BENEFICIARY AT THE PLACE TO WHICH THE CREDIT HAS BEEN TRANSFERRED, UP TO AND INCLUDING THE EXPIRY DATE OF THE CREDIT. THIS IS WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHT OF THE FIRST BENEFICIARY IN ACCORDANCE WITH SUB-ARTICLE 38 (h).

اگر ذی نفـــع اول که بــــاید سیاهـه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید از انجام این کار با اولین درخواست خودداری کنــد یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذینفع اول دارای مغایرتهایی باشند که در اسناد ارائه شده توسط ذینفع دوم وجود نداشته باشند و ذینفع اول از اصلاح این مغایرتها با اولین درخواست خودداری نماید ، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از ذی نفع دوم را بدون اینکه مسئولیت بیشتری در مقابل ذی نفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم نماید.

IF THE FIRST BENEFICIARY IS TO PRESENT ITS OWN INVOICE AND DRAFT, IF ANY, BUT FAILS TO DO SO ON FIRST DEMAND, OR IF THE INVOICES PRESENTED BY THE FIRST BENEFICIARY CREATE DISCREPANCIES THAT DID NOT EXIST IN THE PRESENTATION MADE BY THE SECOND BENEFICIARY AND THE FIRST BENEFICIARY FAILS TO CORRECT THEM ON FIRST DEMAND,THE TRANSFERRING BANK HAS THE RIGHT TO PRESENT THE DOCUMENTS AS RECEIVED FROM THE SECOND BENEFICIARY TO THE ISSUING BANK, WITHOUT FURTHER RESPONSIBILITY TO THE FIRST BENEFICIARY.

ی ) ارائه اسناد به بانک انتقال دهنده باید توسط ذی نفع دوم یا از طرف وی صورت گیرد.

PRESENTATION OF DOCUMENTS BY OR ON BEHALF OF A SECOND BENEFICIARY MUST BE MADE TO THE TRANSFERRING BANK.

 

ماده  ۳۹ – واگذاری عواید

 

صرف این که اعتباری فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به حق ذی نفع در واگذاری عواید که به موجب قانون حاکم بدست آورده و یا خواهد آورد خللی وارد نمی کند . این ماده فقط ناظر به واگذاری مطالبات (عواید حاصل از اعتبار) بوده و ارتباطی به حقوق مربوط به انجام کار تحت خود اعتبار ندارد.

THE FACT THAT A CREDIT IS NOT STATED TO BE TRANSFERABLE SHALL NOT AFFECT THE RIGHT OF THE BENEFICIARY TO ASSIGN ANY PROCEEDS TO WHICH IT MAY BE OR MAY BECOME ENTITLED UNDER THE CREDIT, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF APPLICABLE LAW. THIS ARTICLE RELATES ONLY TO THE ASSIGNMENT OF PROCEEDS AND NOT TO THE ASSIGNMENT OF THE RIGHT TO PERFORM UNDER THE CREDIT.

 

 

تعیین میزان تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان...
تاریخ انتشار : 14 ساعت قبل
لغو ممنوعیت صادرات کاغذ تیشو، ام دی اف خام، مداد و دفترچه مشق و کاغذ کپی ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات...
تاریخ انتشار : 15 ساعت قبل
شرایط اعتبار کالاهای اظهار شده به گمرک با ثبت سفارش منقضی ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام شرایط.اعتبار کالاهای...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
فهرست جدید ردیف تعرفه های مشمول %۱۰ کرایه حمل از صادرات و واردات مایعات نفتی و گازی پیرو بخشنامه شماره...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
ایجاد امکان اظهار کالاهای فاقد تخصیص ارز نامه رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران به...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
لغو ممنوعیت صادرات کره، حبوبات و برخی از محصولات کشاورزی به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ معاونت توسعه...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.