نیازمندی های اطلاعاتی موجود در اسناد تجاری برای استفاده در اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی LC

مشخصات و تعاریف اسناد تجاری مورد استفاده در LC

 

اعتبار اسنادی LC چیست ؟

سندی است که توسط بانک صادر می شود و طی آن تعهد خود مبنی بر پرداخت مبلغی معین به خریدار یا فروشنده اظهار می دارد به شرط آنکه خریدار یا صادرکننده شرایط و ضوابط خاصی را دارا باشند.

اعتبار اسنادی LC

سیاهه تجاری یا فاکتور تجاری  ( invoice ) در اعتبار اسنادی LC

تعریف : سیاهه تجاری ، سند مالی ای است که براساس آن فروشنده از خریدار درخواست پرداخت وجه به ارزش کالا و یا خدمات ارائه شده را می نماید.

سیاهه تجاری معمولاً شامل اطلاعات زیر است:

 1. نام و آدرس فروشنده
 2. تاریخ صدور
 3. شماره سیاهه
 4. نام و آدرس خریدار
 5. شماره سفارش یا قرارداد
 6. تعداد و شرح کالا
 7. قیمت واحد ( و جزئیات هر نوع هزینه توافق شده دیگر که در قیمت واحد گنجانده نشده است ), و قیمت سیاهه
 8. شماره و علامت حمل
 9. شرایط تحویل و پرداخت
 10. جزئیات حمل
 11. هر نوع اطلاعات مورد نیاز اعتبار اسنادی

گواهی مبدا ( Certificate of origin or COO ) در اعتبار اسنادی LC

گواهی مبدا ، اعلامیه ای است که بر اساس شرایط درخواستی در اعتبار اسنادی ، به منظور مشخص کردن مبدأ کالا ، و با امضای مقام مسئول تهیه می شود.

با وجودی که در بسیاری از کشورها گواهی مبدا توسط صادر کننده یا نماینده او تهیه می شود اما باید به فرم و شیوه ای خاص و قانونی تهیه شود و تأئیدیه موسسه ای مستقل, مثلاً اتاق بازرگانی , نیز پیوست باشد. 

گواهی مبدأ شامل جزئیات حمل مربوطه , مبدأ کالا , امضا یا مهر یا علامت مشخصه موسسه گواهی کننده می باشد.

گواهی مبدأ در صورتی قابل قبول خواهد بود که بر اساس یک اعتبار اسنادی ارائه شده باشد و با شرایط ذکر شده در آن اعتبار اسنادی مطابقت کند و با سایر اسناد متناقض نباشد , مگر این که در اعتبار اسنادی به گونه دیگری تصریح شده باشد

بیمه نامه ( Insurance ) در اعتبار اسنادی LC

بیمه نامه باید:

 1. با آنچه که در اعتبار اسنادی مشخص شده است مطابقت داشته باشد
 2. خطراتی را که در اعتبار اسنادی مشخص شده است پوشش دهد
 3. در توضیح نوع حمل و مشخصات کالا با سایر اسناد در تنباقض نباشد
 4. به جز مواردی که در اعتبار اسنادی ترتیب دیگری مشخص شده باشد:
 • سندی باشد که توسط شرکت های بیمه با بیمه گران یا نمایندگان آن ها امضا و صادر شده باشد و اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده است باید کلیه نسخ اصل ارائه شود.
 • نشان دهنده پوشش بیمه ای باشد که حداکثر از تاریخ بارگیری در کشتی یا ارسال یا در اختیار گرفتن کالا است
 • به ارزش CIF ( قیمت کالا , بیمه و کرایه حمل با نام بندر مقصد ) یا CIP ( کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا مقصد تعیین شده ) کالا , با توجه به مورد خاص , به اضافه ده درصد باشد , البته در صورتی که بهای CIF یا CIP از صورت ظاهر اسناد ارائه شده قابل تشخیص باشد.
  در غیر این صورت , پوشش بیمه ای باید برابر باشد با حداقل ۱۱۰ درصد مبلغی که بر اساس آن پرداخت , قبولی یا معامله اسناد درخواستی تحت اعتبار اسنادی صورت می گیرد یا ۱۱۰ درصد مبلغ ناخالص سیاهه , هر کدام که بیشتر است .

 گواهی بازرسی ( certificate of inception ) در اعتبار اسنادی LC

تعریف: گواهی بازرسی , اعلامیه ای است که موسسه ای مسئول و مجاز نسبت به صدور و امضای آن اقدام می کند و در آن بازرسی کالا مورد تأئید قرار می گیرد و جزئیات بازرسی انجام شده شرح داده می شود.
این سازمان ممکن است دولتی یا یک شرکت بازرسی خصوصی باشد.

در بسیاری از کشورها , شرکت بازرسی مستقلی که خریدار یا فروشنده , مطابق شرایط مندرج در اعتبار, با آن قرارداد منعقد کرده است گواهی بازرسی را صادر می کند. برای برخی از کالاها و برخی کشورها گواهی بازرسی را باید موسسه دولتی صادر کند.

گواهی بازرسی شامل جزئیات حمل مربوطه , شرح نتایج بازرسی , امضا و مهر یا آرم مخصوص موسسه بازرسی کننده است.

در خصوص یک اعتبار اسنادی , گواهی بازرسی به شرطی مورد قبول خواهد بود که با شرایط اعتبار اسنادی به طور کامل مطابقت داشته باشد و با سایر اسناد متناقض نباشد مگر این که در اعتبار اسنادی به گونه دیگری تصریح شده باشد

اسناد حمل ( Transport documents ) در اعتبار اسنادی LC

بسیاری از مشکلاتی که در عملیات اعتبار اسنادی پیش می آید مربوط به اسناد حمل است – در اکثر موارد به این دلیل که در اعتبار اسنادی به نوعی سند حمل اشاره شده است که با شکل / اشکال متداول حمل مطابقت ندارد.

بارنامه بندر به بندر / دریایی / اقیانوسی

بانک ها چنین اسنادی را ( تحت هر اسمی که باشد ) به شرطی قبول خواهند کرد که :

– صورت ظاهر آن نام حمل کننده را مشخص کند و حمل کننده یا فرمانده یا یک نماینده معین , از طرف یا به نام حمل کننده یا فرمانده , آن را امضا یا تائید کرده باشد ,

 • مشخص کند که کالا در کشتی معینی بارگیری یا حمل شده است,
 • بندر بارگیری و بندر تخلیه مشخص شده در اعتبار اسنادی در آن قید شده باشد,
 • فقط در یک نسخه اصل صادر شده باشد و یا , در صورتی که در بیش از یک نسخه اصل صادر شده است شامل کلیه نسخ صادر شده باشد,
 • شامل تمام یا برخی از شرایط و مقررات حمل , با اشاره به مرجع یا سند دیگری غیر از بارنامه (نمونه خلاصه شده / بارنامه پشت سفید) باشد.
  بانک ها مفاد این شرایط و مقررات را بررسی نخواهند کرد,
 • هیچ نوع اشاره ای مبنی بر قرارداد حمل دربست و یا اینکه کشتی حمل کننده فقط بادبانی باشد در آن وجود نداشته باشد,
 • با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشد , و
 • با شرایط ذکر شده در خصوص انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقله دیگر, تحت یو. سی. پی. ۶۰۰ , مطابقت داشته باشد.

راه نامه دریایی غیر قابل معامله

بانک ها سندی را ( به هر اسمی که باشد ) به عنوان راهنامه دریایی غیر قابل معامله قبول خواهند کرد که:

 • صورت ظاهر آن نام حمل کننده را مشخص کند و حمل کننده یا فرمانده یا یک نماینده معین از طرف یا به نام فرمانده یا حمل کننده آن را امضا و گواهی کرده باشد
 • مشخص کند که کالا در کشتی معینی بارگیری یا حمل شده است
 • مشخص کننده بندر بارگیری و بندر تخلیه مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی باشد
 • تنها در یک نسخه اصل صادر شده باشد یا , در صورتی که در بیش از یک نسخه اصل صادر شده است شامل کلیه نسخ اصل صادره باشد
 • شامل تمام یا برخی از شرایط و مقررات حمل با اشاره به مرجع یا سند دیگری غیر از راهنامه دریایی غیر قابل معامله ( فرم راهنامه دریایی غیر قابل معامله ملحض / پشت سفید ) باشد.
  بانک ها مفاد چنین شرایط و مقرراتی را بررسی نخواهند کرد
 • هیچ نوع اشاره ای مبنی بر قرارداد حمل دربست و / یا این که کشتی حمل کننده فقط باید کشتی بادبانی باشد وجود نداشته باشد
 • با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشد
 • با شرایط ذکر شده در مورد انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر , تحت یو.سی.پی.۶۰۰ , مطابقت داشته باشد

بارنامه حمل دربست

اگر اعتبار اسنادی درخواست یا اجازه بارنامه حمل دربست را داده باشد بانک ها ( به شرطی که در اعتبار به گونه دیگری مطرح نشده باشد ) بارنامه ای را ( با هر اسمی ) خواهند پذیرفت که :

 • اشاره ای مبنی بر حمل دربست داشته باشد
 • صورت ظاهر آن حاکی از آن باشد که فرمانده یا مالک , و یا یک نماینده معین از طرف فرمانده یا مالک , آن را امضا یا گواهی کرده است
 • نام حمل کننده را مشخص نکرده باشد مگر این که در اعتبار اسنادی به گونه دیگری مقرر شده باشد
 • مشخص کند کالا در کشتی معین حمل یا بارگیری شده است
 • مشخص کننده بندر بارگیری و بندر تخلیه مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی باشد
 • فقط در یک نسخه اصل صادر شده باشد و یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده است شامل کلیه نسخ صادره باشد
 • شامل هیچ نوع مشخصاتی حاکی از این که کشتی حمل کننده صرفاً توسط نیروی محرک بادبانی حرکت کند نباشد

سند حمل مرکب

بانک ها سندی را تحت این عنوان , با هر اسمی , خواهند پذیرفت که :

 • صورت ظاهر آن نام حمل کننده یا عامل حمل مرکب را مشخص کند و حمل کننده یا عامل حمل مرکب , فرمانده یا یک نماینده معین از طرف یا به نام حمل کننده , عامل حمل مرکب یا فرمانده , آن را امضا کرده باشد
 • نشان دهنده ارسال , در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا باشد
 • مشخص کننده محل در اختیار گرفتن کالا مطابق با شرایط اعتبار اسنادی باشد, که ممکن است با بندر , فرودگاه یا محل بارگیری متفاوت باشد
  هم چنین, مقصد نهایی کالا را ( مطابق شرایط اعتبار اسنادی ) که ممکن است با بندر تخلیه متفاوت باشد مشخص کند
 • شامل یک نسخه اصل از سند حمل مرکب باشد یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده است شامل کلیه نسخ صادره باشد
 • شامل تمام یا برخی از شرایط و مقررات حمل با اشاره به مرجع یا سند دیگری غیر از اسناد حمل مرکب ( سند حمل مرکب ملحض / پشت سفید ) باشد. بانک ها مفاد چنین شرایط و مقرراتی را بررسی نخواهند کرد
 • شامل هیچ نوع شرطی مبنی بر حمل دربست نباشد و یا اشاره ای به حمل فقط با کشتی بادبانی نیز وجود نداشته باشد
 • در کلیه موارد دیگر با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشد

سند حمل هوایی

بانک ها سندی را به این عنوان ( تحت هر اسمی که باشد ) قبول خواهند کرد که :

 • صورت ظاهر آن نام حمل کننده را مشخص کند و توسط حمل کننده یا نماینده معین وی به نام یا از طرف حمل کننده امضا و گواهی شده باشد
 • مشخص کند که کالا برای حمل قبول شده است
 • نشان دهنده تاریخ قطعی حمل مطابق با آنچه در اعتبار اسنادی ذکر شده است باشد و یا , چنانچه تاریخ قطعی حمل در اعتبار اسنادی ذکر نشده باشد تاریخ صدور حمل هوایی به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد
 • مشخص کننده فرودگاه مبدا و مقصد باشد
 • صورت ظاهر آن مشخص کند که نسخه اصل برای فرستنده / حمل کننده کالا است حتی اگر در اعتبار اسنادی به کلیه نسخ اصل , یا عبارات مشابه , اشاره شده باشد
 • صورت ظاهر آن شامل تمام یا برخی از شرایط و مقررات حمل , با اشاره به مرجع یا سند دیگری غیر از اسناد حمل هوایی , باشد
 • در کلیه موارد دیگر با شرایط ذکر شده در اعتبار منطبق باشد
 • با موارد ذکر شده در خصوص انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر , مطابق با یو.سی.پی.۶۰۰ , مطابقت داشته باشد

سند حمل جاده ، راه آهن یا آب راه داخلی

بانک ها سندی را تحت این عنوان , با هر اسمی که باشد , خواهند پذیرفت که :

 • صورت ظاهر آن مشخص کننده نام حمل کننده باشد
 • دارای امضا یا گواهی و / یا مهر وصول یا مشخصه دیگری مبنی بر این که حمل کننده یا یک نماینده معین به نام یا از طرف حمل کننده کالا را دریافت کرده است باشد
 • مشخص کننده دریافت کالا برای حمل یا ارسال باشد یا عباراتی که این مضمون را برساند
 • مشخص کننده مکان حمل و مقصد مطابق شرایط مندرج در اعتبار باشد
 • در صورت عدم ذکر تعداد نسخ صادر شده در اسنادحمل , بانک ها سند (اسناد) حمل ارائه شده را به عنوان نسخ کامل خواهند پذیرفت , بانک ها سند حمل ارائه شده را به عنوان نسخه ( نسخ ) اصل می پذیرند علیرغیم این که , نسخه مذکور به عنوان نسخه اصل مشخص شده یا نشده باشد
 • در کلیه موارد دیگر با شرایط اعتبار تطبیق نماید
 • با شرایط مندرج یو.سی.پی.۶۰۰ , در مورد انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر , منطبق باشد

پیک و رسید پستی

بانک ها سندی را تحت این عنوان , به هر اسمی که باشد , خواهند پذیرفت که :

 • در مورد رسید پستی : صورت ظاهر آن نشان دهد که در محل حمل یا ارسال کالا , مطابق شرایط مندرج در اعتبار اسنادی , تاریخ و ممهور , یا به نحو دیگری گواهی شده باشد
 • در مورد پیک یا سند خدمات حمل سریع : نشان دهنده وصول کالا برای حمل باشد مشروط بر آن که صورت ظاهر آن نام پیک یا موسسه خدماتی و مهر و امضای آن را داشته باشد یا به نحو دیگری توسط آن پیک یا موسسه خدماتی معین گواهی شده باشد
 • مشخص کننده تاریخ دریافت یا رسید یا عباراتی به این مضمون باشد
 • اسناد حمل صادره توسط متصدیان حمل و نقل یو.سی.پی.۶۰۰ شرایطی را که به موجب آن بانک ها سند حمل صادره توسط متصدیان حمل و نقل را قبول می کنند به طور مشروح توضیح می دهد
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی...
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس مجاز اعلام شدن.صادرات منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها