بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

  بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

حمایت از توسعه صادرات در كليه دستگاه هاي اجرايي

«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و گمرک »، در جلسه مورخ ۹۷/۳/۲۸ (پنجاه و دومين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲هـ مورخ ۹۴/۶/۳۱ هيئت وزيران در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۷ « بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی » را كه بر اساس مفاد ابلاغيه شماره ۲۹۸۶۸ مورخ ۹۷/۳/۹ تهيه و به تأييد كارگروه منتخب ( سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي ) رسيده است مورد تصويب قرار داد.

مصوبات مرتبط

بدينوسيله مصوبه مزبور به شرح پيوست كه با مهر دبيرخانه ستاد تأييد شده است، جهت اجرا ابلاغ مي گردد. اين مصوبه، جايگزين مصوبه شماره ۷۵۱۴۷ مورخ ۹۶/۶/۲۱ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي شود. مقتضي است جداول اهداف صادراتي بر اساس كشورهاي هدف (متناسب با شرايط جديد سال ۱۳۹۷) ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، توسط  وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به سبته مزبور الحاق گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجراي مؤثر مفاد اين مصوبه، گزارش عملكرد اجراي آن را به صورت ماهانه به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.

متن كامل مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي به شرح ذيل است:

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد

در راستای تحقق بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درحمایت از توسعه صادرات در حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرایی نمودن بند «ص» تبصرۀ ۶ و بند «الف» تبصرۀ ۱۸ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۷ کل کشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات غیر نفتی ۸/۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به‌ ‌شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به روشهای مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

الف-  منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای

ماده ۱- سپرده‌گذاری. مبلغ ۵۰۰۰ ميلیارد ریال. به اضافه مانده .جذب نشده سپرده‌های. ویژه صادراتی. صندوق نزد بانک‌های .عامل تا تاریخ .ابلاغ این بسته. در یک دوره .دو ساله .در بانک‌های. عامل توسط صندوق. توسعه ملی جهت اعطای .تسهیلات صادراتی . در این .راستا، به منظور. افزایش پوشش. این تسهیلات با .نرخ سودی. کمتر از مصوب .شورای پول و اعتبار، از تاریخ .ابلاغ این بسته. منابع صندوق توسعه ملی .به شرح مذکور با منابع .داخلی بانک‌ها. به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب .و به صادرات کالا اختصاص .می‌یابد.

حمایت های مالی و ارزی

تبصر.ه ۱- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌­ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره ۲ می‌باشد.

تبصر ه ۲- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

تبصره ۳- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات کالا را دارا هستند،۲ درصد کمتر لحاظ می‌گردد.

ماده ۲-  کالا و صادرا ت خدمات فنی و مهند سی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات کالا در حمایت از توسعه صادرات  بر اساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵تا ۱.۵درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات کالا بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.

تبصره – استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.

ماده ۳- بانک مرکزی .جمهوری اسلامی. ایران، با همکاری. وزارت امور اقتصادی .و دارایی ، صندوق .توسعه ملی ، صندوق .ضمانت صادرات کالا ، بانک .توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران. سازوکار لازم .برای اجرای .مواد (۱) و (۲) بسته .حمایتی مزبور .را طراحی و بر. آن نظارت. می‌نماید.

تبصره ۱- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.

در ادامه ….

تبصره ۲- تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.

ماده ۴- منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می‌باشد:

– مبلغ ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۴-۱۵۵۰۰۰ بر اساس بند «ص» تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، جهت  تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالا های صادراتی ، اعطای جوایز و مشوق های صادراتی ، اعطای کمک های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور ، ارتقاء رقابت پذیری محصولات خدمات صادراتی ، یارانه تسهیلات اعطایی به واحد های تولیدی صادرات گرا ، یارانه حمل و نقل ( لجستیک )، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات کالا در ایران.

– منابع پیش بینی. شده در بند (الف) تبصره(۱۸)  قانون .بودجه سال ۱۳۹۷ کل .کشور در قالب آئین. نامه اجرایی. جزء (۲) تبصرۀ مذکور

ماده ۵- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف ۳ جدول شماره ۱)، از محل یارانه سود (موضوع مادۀ ۴ این بسته) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل (که به تأیید سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد رسید)، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات کالا و تایید سازمان مذکور، به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های .عامل موظفند، متناسب .با پرداخت‌های انجام .شده، نسبت به تعدیل. بازپرداخت اقساط .باقی‌مانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.

ب- نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی

ماده ۶ – پرداخت. تمام یا بخشی .از هزینه‌های صدور .کالاهای تولیدی – صادراتی. و خدمات. به منظور دستیابی. به مقادیر هدفگذاری .شده در سال ۱۳۹۷ (مندرج در جداول پیوست)، متناسب .با تامین منابع، مشتمل .بر برنامه‌های .حمایتی و تشویقی. ذیل:

جدول شمارۀ ۱ – شرح فعالیت و میزان بهره‌مندی از مشوق های صادراتی

ارقام : میلیارد ریال

ردیف عنوان برنامه عنوان فعالیت شرح زیر فعالیت اعتبار برنامه میزان بهره مندی از حمایت
۱ برنامۀ توسعۀ صادرات کالا و خدمات حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف کمک هزینه اجاره غرفه در نمایشگاههای بین المللی معتبر و  نمایشگاههای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای هدف ۴۰۰ حداکثر تا ۵۰ درصد هزینۀ اجارۀ غرفه و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (حسب نوع نمایشگاه و گروه کالایی)
کمک هزینه اعزام هیاتهای تجاری– بازاریابی به بازارهای هدف جهت فعالیتهای بازاریابی در نمایشگاه‌های بین‌المللی-تخصصی
۲ کمک به راه اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف کمک هزینه راه اندازی مراکز تجاری ایران در بازارهای هدف، نمایشگاه دائمی، دفاتر نمایندگی، فروش، بازاریابی محصولات صادراتی گروههای کالایی منتخب در بازارهای هدف ۷۰۰ حداکثر ۵۰ درصد هزینه ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف
۳

پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادراتگرا و بازسازی و نوسازی آنها

(در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان ۲۸۵۰

تا سقف

۶ واحد درصد و میانگین ۴ واحد درصد براساس ارزش افزوده

 یارانه سود تسهیلات بانکی بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صادراتگرا
 یارانه سود تسهیلات بانکی برای ایجاد، توسعه و تکمیل زیرساخت های صادراتی و لجستیک شامل: پایانه‌های تخصصی صادرات ، سردخانه ها، آزمایشگاههای تخصصی، انبارهای صادراتی، مراکز خدمات صادراتی، کانتینرهای یخچالی، تجهیز سایتهای نمایشگاهی بین المللی در داخل
پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای توسعه خوشه‌های تولیدی صادرات گرا، تکمیل حلقه های مفقوده و شبکه‌سازی آنها، تولید صادراتگرا با برند مشترک برای بازارهای هدف
۴ کمک به تبلیغات ، بازاریابی ، اطلاع رسانی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات کمک به پرداخت بخشی از هزینه های آموزشی، آموزش مجازی (E-Learning) و خدمات مشاوره‌ای در حوزه تجارت خارجی (شامل برگزاری دوره های تخصصی و سمینارها و همایش‌های داخلی آموزش تجاری و مهارت‌های بازرگانی، کارگاه های تخصصی کاربردی در حوزه صادرات کالا-خدمات) ۷۰۰ براساس شیوه نامه های مربوطه با کسب نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
کمک به. پرداخت بخشی .از هزینه های راه اندازی .و ایجاد پایگاه ها .و سامانه‌های اینترنتی، بانک‌های. اطلاعاتی و بسته های .الکترونیکی در حوزه .فرهنگ سازی و تبلیغات توانمندی‌های .تولیدی و. صادراتی (کالا-خدمات) ج.ا.ایران به .زبانهای فارسی، انگلیسی .و سایر زبان های .رایج در بازارهای .هدف صادراتی
کمک به برگزاری رویدادهای ملی، استانی و بین المللی و اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری در حوزه صادرات و تجارت بین الملل(برپایی روز ملی صادرات کالا در تهران و سایر استان های کشور، ایجاد ، تجهیز و توسعه مراکز نمایشگاهی استانی و برپایی جشنواره‌های برند های برتر صادراتی)، تبلیغات نمایشگاهی، تهیه و توزیع بسته‌های اطلاع رسانی (چاپی و دیجیتالی) از محصولات صادراتی و استفاده از رسانه‌های تبلیغاتی معتبر در بازارهای هدف صادراتی
۵

پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت دار

پرداخت مشوق به صادرکنندگان خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی و کالاهای با ارزش افزوده بالا در قالب کمک هزینه ضمانت نامه ها و بیمه نامه های اعتبار صادراتی و اخذ گواهی های استانداردهای بین المللی و بخشی از حق بیمه سهم کارفرمای شرکتهای نمونه صادراتی ۴۰۰۰ براساس شیوه نامه های مربوطه با کسب نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۶ کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی کمک هزینه برقراری خطوط منظم حمل ریلی ، دریایی و هوایی در مسیرهای اولویت دار  و کمک به کاهش هزینه های حمل کالاهای صادراتی ۴۰۰ حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تا مدت ۶ ماه در مسیرهای اولویت دار
۷ پرداخت بخشی از هزینه های ثبت نشانهای تجاری ایرانی در بازارهای هدف کمک هزینه ثبت جهانی برند کالا، بنگاه و جغرافیا در بازارهای هدف و ترویج برند ۵۰ براساس شیوه نامه های مربوطه با کسب نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
۸ کمک به تقویت و توسعه خوشه ها و شبکه سازی در بنگاههای کوچک و متوسط صادراتگرا کمک هزینه توسعه خوشه‌های تولیدی صادرات گرا در زمینه، مطالعات بازار، آموزش و شبکه‌سازی آنها، مدیریت صادرات کالا و تولید صادراتگرا با برند مشترک برای بازارهای هدف ۱۹۰۰ براساس شیوه نامه های مربوطه با کسب نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
کمک هزینه تشکیل و تقویت شبکه‌های توزیع و فروش کالای ایرانی در خارج از کشور (فروشگاه زنجیره ای، خدمات پس از فروش و تکمیل حلقه های مفقوده)
۹ کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات کالا در ایران ۲۰۰۰
جمع کل ۱۳۰۰۰

بسته حمایتی صادرات

تبصره – میزان و شرایط بهره‌ مندی از هر یک از موضوعات حمایتی، تشویقی و فرآیند های اجرایی مربوط به پرداخت مشوقها در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.

ماده  ۷- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تایید شده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات کالا ، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

تبصر.ه ۱- ماشین­آلات و تجهیزات مورد استفاده حمایت از توسعه صادرات در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.

تبصر ه ۲- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.

صادرات خدمات فنی و مهندسی

تبصر..ه ۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

۸- به استناد. بند (د) مادۀ ۲۸ قانون .الحاق برخی مواد .به قانون تنظیم. بخشی از مقررات. مالی دولت (۲)، پرداخت. مشوق ها و جوایز..این بسته صرفاً .در سقف اعتبارات. تخصیصی در. سال ۱۳۹۷ مجاز بوده .و ایجاد هر گونه. تعهد بیش از. اعتبار تخصیص .یافته، ممنوع می‌باشد.

تبصره – در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی – مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.

۹- نرخ ارز مورد. استفاده برای محاسبه .جوایز صادراتی .برابر نرخ ارز رسمی .اعلام شده توسط .بانك مركزي ج.ا.ا مي باشد. براي صدور. كالاها زمان صدور. پروانه صادراتی و براي صدور .خدمات فنی و مهندسی. زمان دريافت .صورت وضعیت ملاك .عمل مي باشد.

۱۰- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوقها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.

۱۱- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.

وظایف سازمان توسعه تجارت

۱۲- سازمان توسعه تجارت ایران در حمایت از توسعه صادرات  موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.

ماده ۱۳- به .منظور ارزیابی. اثرگذاری مشوق‌ها.در حمایت. از توسعه. صادرات ، وزارت صنعت، معدن .و تجارت (سازمان توسعه ت.جارت ایران) مکلف. است بانک .اطلاعاتی و سامانه. رایانه‌ای از. اطلاعات درخواست کنندگان .و استفاده کنندگان .از مشوق‌های .موضوع این دستورالعمل. را تهیه و .به همراه فهرست. تسهیلات .گیرندگان (موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ .این بسته) را از طریق. سایت خود اطلاع رسانی. نماید و عملکرد. وجوه و برنامه‌ها .و فعالیت‌های این .دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ج- سـایر حمایت‌ها

ماده ۱۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

ماده ۱۵- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱-۱۵- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

۲-۱۵- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا

۳-۱۵- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.

تحلیل بازار

۴-۱۵- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد

ماده ۱۶- این بسته در ۱۶ماده و ۱۲تبصره تنظیم و جایگزین بستۀ «حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۶» (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ ۷۵۱۴۷ مورخ ۹۶/۶/۲۱ معاون اول رییس جمهور) می شود و جهت اجرا از تاریخ ۹۷/۱/۱ ابلاغ می‌گردد. سازمان توسعۀ. تجارت ایران. موظف است ظرف .مدت ۱۰ روز از. ابلاغ این. بسته، نسبت .به تدوین. جداول هدفگذاری. کالایی و کشوری .صادرات غیر .نفتی سال ۱۳۹۷ با .رعایت ملاحظات جدید حاکم بر فضای روابط بین الملل وشرایط پیش رو با ذکر دلایل توجیحی و ملاحظات راهبردی اقدام نماید.

تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی

تحلیل گروه های کالایی مختلف به صادرکنندگان کمک می کند تا با مقایسه فرصت ها در کشورهای مختلف ، بازار صادرات کالا ی خود را بشناسند و تجارت موفق تری داشته باشند . این مقاله شامل تحلیل کالاهایی همچون :

برای مطالعه مقاله به بخش ” تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

نکات کاربردی بسته بندی کالا صادراتی

در بسیاری از کسب و کارها حمایت از توسعه صادرات  طراحی بسته بندی کالای صادراتی فرآیند بسیار مهم محسوب می­ شود و در صادرات یک محصول باید فاکتورهای زیادی را در این زمینه مد نظر قرار داد .
در این مقاله. مباحثی هم .چون : بررسی انواع. بسته بندی .کالا ی صادراتی ، بررسی. استاندارد های .بسته بندی صادراتی ، بررسی طراحی .بسته بندی صادراتی ، اطلاع از .قوانین بسته. بندی کالا ، چگونکی. بسته بندی کالا هایی .مثل زعفران ، پسته ، .خرما و … ، چالش .ها و مشکلات .در بسته بندی. صادراتی ، لیست .سایت های. مفید در خصوص. بسته بندی و … ، را مورد بررسی .قرار داده ایم. برای مشاهده مقاله به بخش ” نکات کاربردی. بسته بندی کالا صادراتی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی...
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس مجاز اعلام شدن.صادرات منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها