مقالات صادرات

مقالات واردات

انواع اعتبارات اسنادی (بخش ۵)

   ..انواع اعتبارات اسنادی

انواع اعتبارات اسنادی

 

انواع اعتبارات اسنادی به قرار ذیل است که در حالت های مختلف حسب کاربرد مورد استفاده قرار می گیرد

 1. اعتبارات اسنادی قابل انتقال TRANSFERABLE LETTER OF CREDIT
 2. ا عتبار اسنادی اتکایی BACK TO BACK LETTER OF CREDIT
 3. ا.عتبار اسنادی قابل معامله NEGOTIABLE LETTER OF CREDIT
 4. ا..عتبار اسنادی ترانزیت TRANSIT LETTER OF CREDIT
 5.  اسنا دی پوششی CLEAN REIMBURSEMENT LETTER OF CREDIT
 6.  اسناد ی گردانREVOLVING LETTER OF CREDIT
 7. ا سنادی با عبارت قرمز RED CLAUSE LETTER OF CREDIT
 8.  اسناد.ی بدون واسطه یا مستقیم HAND ON LETTER OF CREDIT
 9.  اسنادی سبد خرید SHOPPING-BAG LETTER OF CREDIT
 10. اعتبا ر ا.سنادی ضمانتیSTAND-BY LETTR OF CREDIT

 

حال به توضیح هر یک از انواع اعتبارات اسنادی مبادرت می شود:

۱- اعتبار اسنادی قابل انتقال :

طبق ماده ۴۸ الف مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی , انواع اعتبارات اسنادی , اعتباری است که بر اساس آن به ذینفع این حق داده می شود که به بانک مامور پرداخت یا بانک اعلام کننده قبولی و یا به هر بانک دیگری که مجاز به معامله شده است دستور دهد که اعتبار را کلاً یآ جزئاً در اختیار اشخاص ثالث ( ذینفع های ثانوی ) قرار دهد.

اعتبار اسنادی قابل انتقال معمولاً هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که ذینفع اصلی اعتبار تمام یا قسمتی از کالا ی مورد اعتبار را تهیه نمی نماید و لذا مایل است بخشی یا تمام مسئولیت ها و حقوق خود را به ذینفع ثانوی که کالا را تهیه می نماید انتقال دهد.

شرایط اعتبار .انتقال یافته. باید یکسان و مطابق. شرایط اعتبار اصلی باشد .مگر در موارد زیر که ممکن است. به درخواست ذینفع اصلی .صورت گیرد

 1. نام و نشانی ذینفع اصلی. به عنوان متقاضی .می تواند در سیاهه ذینفع. ثانوی ذکر شود
 2. مبلغ کل اعتبار و مبلغ واحد. ذکر شده می تواند. کمتر از مبالغ ذکر شده. در اعتبار اصلی باشد. تا این که ذینفع اولی. ما به التفاوت را به. عنوان سود خود. استفاده نماید
 3. تاریخ سررسید اعتبار انتقال .یافته می تواند زودتر از. اعتبار اصلی تعیین .شود تا بدان وسیله فرصت. کافی برای انجام تغییرات .لازم جهت ارائه .سیاهه اصلی وجود داشته باشد. به شرایط اعتبار انتقال. یافته می توان شرایطی. که در اعتبار اصلی ذکر .شده است نمی توان. چیزی کسر نمود.

 

یادآوری :
 

لازم به یادآوری است که بر اساس مقررات متحدالشکل انواع اعتبارات اسنادی , اعتبار قابل انتقال فقط برای یکبار قابل انتقال است. ذینفع ثانوی پس از دریافت اعتبار انتقال یافته , اسناد حمل را مطابق شرایط اعتبار جهت پرداخت , قبولی و یا معامله به بانک مامور ارائه می دهد.

 

بانک مذکور بر اساس شرایط اعتبار اقدام به پرداخت, معامله و یا قبولی اسناد نموده و سپس ذینفع اول را مطلع می سازد که اسناد ذینفع ثانوی را در اختیار دارد.

ذینفع اولی حق دارد طی مدت معقولی سیاهه خود را جایگزین سیاهه ذینفع ثانوی نموده و بدین ترتیب ما به التفاوت را به عنوان سود خود از بانک مذکور دریافت دارد . بدین طریق خریدار نهایی هیچگونه اطلاعی از میزان سود ذینفع اولی نخواهد داشت.

بانک معامله کننده و پرداخت کننده اسناد باید به هرحال قادر باشد که مراتب دقت و وقت شناسی ذینفع اولی را در ارائه سیاهه اش برای تعویض مورد اعتماد قرار دهد.

چنانچه ذینفع اولی طی مدت معقول سیاهه های خود را به بانک ارائه ندهد , بانک می تواند سیاهه های دریافتی از ذینفع ثانوی را به همراه سایر اسناد حمل جهت خریدار ارسال دارد.

بانک پرداخت کننده گاهی اوقات به منظور جلوگیری از ارائه اسناد مغایر از ذینفع اول می خواهد که همزمان با ابلاغ انتقال اعتبار سیاهه خود را ( احتمالاً به صورت پر نشده و سفید ولی امضا شده ) در اختیار بانک قرار دهد تا هنگام دریافت اسناد از ذینفع ثانوی بتواند به سرعت سیاهه ها را جایگزین کرده برای بانک گشایش کننده ارسال نماید.

 

یادآوری :
 

بر اساس مقررات متحدالشکل انواع اعتبارات اسنادی یک اعتبار در صورتی قابل انتقال خواهد بود که به طور صریح به این موضوع اشاره شده باشد و لغاتی شبیه قابل تقسیم ( DIVISIBLE ) , قابل احاطه ( ASSIGNABLE ) و غیره چیزی به این معنی نمی افزاید و نباید به کار برده شود.

 

بر اساس بند « ز » مقررات مزبور, یک اعتبار قابل انتقال به شرط آنکه حمل به دفعات در آن مجاز باشد, ممکن است به انواع اعتبارات اسنادی
متعدد تقسیم شده و به چندیأن ذینفع ثانوی انتقال یابد.

این نکته لازم به یاد آوری است که در موافقت با گشایش انواع اعتبارات اسنادی قابل انتقال باید احتیاط و دقت کافی مبذول داشت چرا که به علت عدم آشنائی به وضعیت و توانایی و حسن شهرت ذینفع ثانوی, این احتمال وجود دارد که کالا با آن خصوصیات مورد نظر به دست خریدار نرسد و یا آن که سوء استفاده و یا تقلباتی انجام پذیرد.

مراحل انجام کار در انواع اعتبارات اسنادی قابل انتقال را به ترتیب زیر می توان خلاصه نمود

 1. عقد قرارداد بین خریدار و ذینفع اولی ( واسطه )
 2. تقاضای گشایش اعتبار از طرف خریدار به بانک گشایش کننده اعتبار
 3. ابلاغ اعتبار توسط بانک گشایش کننده به بانک ابلاغ کننده
 4. ابلاغ اعتبار به ذینفع اولی توسط بانک ابلاغ کننده ( پرداخت کننده )
 5. ذینفع اولی از بانک ابلاغ کننده درخواست انتقال اعتبار را به ذینفع ثانوی می نماید. در ضمن هزینه انتقال توسط ذینفع اولی به بانک ابلاغ کننده پرداخت می شود (در صورتی که پرداخت هزینه ها توسط خریدار تقبل نشده باشد.)
 6. بانک ابلاغ کننده , شراط اعتبار را به ذینفع دوم ابلاغ می کند. همانطور. که گفته شد. ممکن است مبلغ .سیاهه تعدیل شده و. مدت اعتبار نیز. کوتاه تر شده باشد
 7. ذینفع دوم .پس از دریافت اعتبار .و آماده نمودن کالا نسبت. به تحویل آن به مؤسسه. حمل کننده جهت .حمل اقدام می کند
 8. بارنامه تحویل ذینفع. دوم می گردد
 9. ذینفع دوم .پس از تکمیل نمودن .اسناد طبق شرایط. اعتبار آنها را تحویل .بانک ابلاغ کننده .می دهد
 10. بانک ابلاغ کننده ( پرداخت کننده ) به ذینفع اول. جهت جایگزینی سیاهه .اطلاع داده, وجه اسناد را به .ذینفع دوم و ما به التفاوت. سیاهه را به ذینفع .اولی پرداخت می نماید
 11. بانک پرداخت .کننده نسبت به تحویل اسناد. به بانک گشایش کننده .اقدام می کند
 12. بانک گشایش کننده پس از کنترل اسناد آن ها را جهت تحویل گرفتن کالا به خریدار تحویل می دهد

۲- اعتبار اسنادی اتکایی BACK TO BACK CREDITS OR COUNTER CREDITS

در چنین معامله ای از. دو اعتبار اسنادی. جداگانه استفاده می گردد. و استفاده از آن وقتی ضروری است .که ذینفع اصلی خود .قادر به تهیه کالا .نبوده و اعتبار .گشایش یافته به نفع او قابل. انتقال نباشد ( و یا در صورت .قابل انتقال بودن , شرایط .مطرح شده در مقررات اعتبار .اسنادی را برآورده .نسازد )

به عنوان مثال هنگامی که نوع ارز اعتبار اصلی با نوع ارز خرید کالا توسط ذینفع اولی از تولید کننده کالا ( ذینفع ثانوی ) متفاوت باشد نیاز به اعتبار اتکایی بوده و استفاده از اعتبار قابل انتقال میسر نخواهد بود. بنابراین برای گشایش اعتبار اتکایی ذینفع اولی متقاضی اعتبار دوم می گردد.

گشایش اعتبار دوم موضعی است که فقط به ذینفع و بانک گشاینده اعتبار دوم مربوط بوده و لزومی به آگاهی و موافقت دیگر عوامل یعنی بانک گشاینده اعتبار اول یا متقاضی اصلی ندارد.

نکات مهمی که درمورد گشایش اعتبار دوم مطرح است عبارتند از

 • در اعتبار اتکایی بانک گشاینده اعتبار دوم اعتباراول را به عنوان وثیقه قبول نموده وبر اساس آن اعتبار را صادر می نماید لذا باید مطمئن باشد و بهتر است که پس از پرداخت , بانک ابلاغ پوشش لازم را از محل اعتبار اول به او خواهد داد
 • لذا اعتبار اصلی. باید اعتبار غیر قابل برگشت. و ترجیحاً تائید شده باشد .و بهتر است اعتباری باشد.که به بانک ابلاغ. کننده دستور پرداخت .قطعی می دهد و نه دستور معامله .اعتبار
 • شرایط اعتبار دوم بایستی به استثنای موارد ذیل شرایط اعتبار اول باشد
 • نام متقاضی اعتباردوم همان اسم ذینفع اعتبار اول خواهد بود بنابراین بانک گشاینده اعتبار دوم باید مطمئن باشدکه در مدت زمان مقتضی خواهد توانست سیاهه جایگزینی را که تحت اعتبار اول باید ارائه شود, به دست آورد تا پرداخت براساس آن انجام گردد
 • اگر متقاضی اعتبار .دوم بخواهد سودی. ببرد سیاهه اعتبار دوم ممکن. است مبلغی کمتر .از آنچه در اعتبار اول. گفته شده است .را بیان نماید
 • اعتبار دوم باید سررسیدی زودتر از اعتبار اول داشته باشد تا پس از رسیدگی بانک ابلاغ کننده اعتبار اول نیز وجود داشته باشد
 • جهت جلوگیری از تاخیر در ارسال اسناد به بانک پرداخت کننده اعتبار اول, هر دو اعتبار بایستی قابل معامله و پرداخت در یک محل باشند
 • تحت اعتبار اتکایی بانک گشاینده اعتبار دوم در واقع به مشتری خود تسهیلات اعتباری اعطا می کند با این اختیار که امکان بدهکار کردن حساب مشتری را برای پرداختهائی که تحت اعتبار دوم انجام می دهد, داشته باشد. بنابراین بانک مزبور به اعتبار اول به عنوان منبع تامین مالی برای مشتری خود نگاه می کند
 • با توجه به آنکه اعتبارات اتکائی خطرات بسیار زیادتری از حد معمول برای بانک گشایش کننده اعتبار دوم در بر خواهد داشت مرجح آن خواهد بود حتی المقدور در مواردی که امکان داشته باشد صرفاً از اعتبار قابل انتقال استفاده شود

مراحل انجام کار را در انواع اعتبارات اسنادی اتکائی به شرح زیر می توان خلاصه نمود

 1. عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده یا ذینفع اول
 2. تسلیم درخواست .گشایش اعتبار .توسط خریدار به بانک گشاینده .اعتبار اصلی
 3. ابلاغ اعتبار .گشایش شده .به بانک ابلاغ کننده .( پرداخت کننده )
 4. ابلاغ اعتبار .به ذینفع اول توسط بانک. ابلاغ کننده ( پرداخت کننده )
 5. درخواست ذینفع جهت. گشایش اعتبار اتکائی .بر مبنای اعتبار اصلی از. بانک گشاینده اعتبار .دوم ( که معمولاً همان بانک پرداخت کننده اول می تواند باشد )
 6. بانک گشایش کننده اعتبار دوم. با دراختیار گرفتن اعتبار. اول به عنوان وثیقه, اقدام به گشایش. اعتبار ثانوی نموده و آن .را به بانک ابلاغ کننده .اعلام می کند
 7. بانک ابلاغ کننده , اعتبار را به .سازنده کالا یا ذینفع ثانوی. ابلاغ می کند
 8. سازنده کالا پس از .آماده شدن کالا آن را تحویل. شرکت حمل کننده می دهد
 9. سازنده کالا بارنامه .را تحویل می گیرد
 10. سازنده کالا .بارنامه را همراه سایر .اسناد, تحویل بانک. ابلاغ کننده می دهد
 11. بانک ابلاغ کننده .اعتبار دوم,  وجه اسناد را به سازنده. کالا پرداخت می کند
 12. بانک ابلاغ کننده اعتبار. دوم , اسناد را به بانک. گشایش کننده اعتبار .دوم ارائه می دهد
 13. بانک گشایش کننده اعتبار دوم , اسناد را جهت تغییرات مورد لزوم به ذینفع اعتبار اول ( متقاضی گشایش اعتبار دوم ) تحویل می دهد
 14. ذینفع اعتبار اول پس از تغییرات لازم اسناد تجاری را به بانک معامله کننده اعتبار اولی , تحویل می دهد
 15. با.نک ابلاغ کننده ( پرداخت کننده ), وجه اسناد را پس از کنترل آنها به ذینفع پرداخت می نماید
 16.  پرداخت کننده , اسناد را برای بانک گشایش کننده اعتبار اول ارسال می دارد
 17. با نک گشایش کننده اعتبار اول پس از کنترل اسناد آنها را برای خریدار ارسال می نماید
 18. خریدار اسناد را به گمرک تحویل و کالا را تحویل می گیرد

۳- اعتبارات قابل معامله NEGOTIABLE CREDIT

اعتبار قابل معامله اعتباری است .که اسناد آن ممکن است توسط .هر بانکی بررسی و کنترل .شده و پرداخت گردد بدون .آن که بانک تعهد قطعی. غیر قابل برگشت در این مورد داشته .باشد.

اعتبار قابل معامله در بعضی از موارد محدود به یک بانک معین که نام آن در اعتبار ذکر گردیده است می گردد که غالباً همان بانک ابلاغ کننده اعتبار است.

در سایر مواردی. که نام بانک خاصی برای معامله. اسناد برده نشده اسناد. اعتبار ممکن است آزادانه. توسط هر بانکی معامله گردد. برای آن. که اعتبار قابل. معامله باشد, عبارت L/C is Available By Negotiation باید ذکر گردد.

در بعضی از اعتبارات. قابل معامله ممکن. است مقرر شده باشد که برات هائی .عهده بانک صادر کننده .اعتبار و یا متقاضی اعتبار .به صورت دیداری .و یا مدت دار کشیده شود.

در چنین .حالتی ممکن است .بانک. معامله کننده همچنین. مجاز باشد .که برات مورد .بحث را به صورت. دیداری خریداری. نماید. این گونه اعتبارات .را بعضی. اعتبارات. قابل معامله. خاور دور FAR EAST NEGOTIATION CREDIT و یا اعتبارات.. مجوز خرید AUTHORITIES TO PURCHASE می نماند.

انواع اعتبارات اسنادی قابل معامله که وجود دارد

 1. اعتباری که قابل .معامله به صورت. دیداری یا مدت دار در مقابل براتی .که عهده بانک گشایش. کننده اعتبار یا متقاضی. اعتبار صادر شده, می باشد .و به طور مشخص به بانک .ابلاغ کننده اجازه پرداخت به. ذینفع به صورت دیداری یا .قبولی اسناد را نمی دهد. در چنین حالتی .چون برات کشیده شده .قابل پرداخت در کشور خریدار. است, بانک ابلاغ کننده .تنها می تواند اسناد. را معامله نماید.
  به علت هزینه. زیاد الصاق تمبر بر روی برات. در بعضی از کشورها ممکن است .در اعتبار چنین مقرر گردد. که اعتبار حتی بدون وجود .برات قابل معامله باشد. همان گونه که. قبلاً نیز گفته شد .معامله برات یا اسناد در این گونه .اعتبارات با حق بازگشت یا رجوع .به ذینفع می باشد مگر .آن که اعتبار به وسیله .بانک ابلاغ کننده تائید شده باشد.
 2. هنگامیکه بانک ابلاغ کننده. اعتبار, بانک کارگزار ذینفع نباشد ( معمولاً حق انتخاب بانک. ابلاغ کننده در اختیار بانک. گشایش کننده اعتبار است ) ممکن. است در اغلب موارد در .صورتی که معامله اسناد در. اعتبار به بانک ابلاغ کننده .محدود نشده باشد, ذینفع اسناد. را به بانک کارگزار خود جهت.معامله ارائه نماید و این بانک نیز به نوبه خود. پس از معامله اسناد. از بانک گشایش کننده. درخواست پوشش نماید.

۴- اعتبارات ترانزیت TRANSIT CREDIT

هنگامی که یک اعتبار پس از گشایش از طریق بانکی در یک کشور ثالث ابلاغ و به ذینفع اصلی در خارج از آن کشور ابلاغ گردد, اینگونه اعتبارات را اعتبار ترانزیت می نامند.

به عنوان مثال .چنانچه بانکی در کشور. آرژانتین از میدلند بانک .لندن تقاضا نماید, که. اعتبار گشایش شده. توسط او را به بانکی در .هنک کنگ ابلاغ نماید. این اعتبار , اعتبار ترانزیت. است.

دلایل عمه گشایش اعتبار ترانزیت عبارت است

 1. وجه و اعتبار بانک واسطه به پذیرش اعتبار بانک گشایش کننده اصلی از طرف ذینفع کمک می نماید.
 2. بانک گشایش کننده اعتبار برای بانک دریافت کننده درکشور ذینفع ناشناس است ( و لذا امضای اعتبار و دیگر مسائل باید به وسیله یک بانک واسطه تائید گردد. )
 3. ارتباط مستقیم بین کشور خریدار و فروشنده ممکن نیست.
 4. درصورتی که بانک گشایش کننده اعتبار برای ذینفع ناشناس باشد و بانک گشایش کننده روابط بانکی مستقیم با کشور فروشنده نداشته باشد ممکن است.
  از طریق اعتبار. ترانزیت در خواست. تائید اعتبار گشایش شده. را در کشور ثالث از. طریق بانکی که. با آن روابط متقابل .دارد نماید. در چنین صورتی بانک گشایش کننده اطمینان حاصل می کند که وجوهی که بدین منظور احتمالاً بایستی نزد بانک تائید کننده قرار دهد در معرض بلو که شدن و عدم پرداخت نبوده.
  از طرف دیگر بانک ذینفع در کشور فروشنده هم اطمینان حاصل می نماید که وجوه خود را به موقع در مقابل ارائه اسناد با توجه به شناختی که از بانک تائید کننده دارد دریافت خواهد داشت.

در بعضی موارد با توجه به عدم وجود بازارهای پولی فعال در کشور خریدار و فروشنده , ممکن است خریدار ترجیح دهد اعتبار خود را از طریق بانک ثالثی در یکی از مراکز پولی فعال مثلاً لندن به صورت ترانزیت به بانک ابلاغ کننده در کشور فروشنده بلاغ نماید و بدین وسیله از امکانات تامین مالی و استقراض آن بازار برای اعتبار خود استفاده نماید.

به عنوان مثال. ممکن است در چنین بازار پولی. بین المللی بروات .مدت دار که بر عهده این .بانک ها کشیده می شود .تنزیل گردیده و یا به طرق .دیگر برای خریدار و فروشنده تامین مالی .به ارزهای مورد لزوم .ایجاد گردد.

۵- اعتبار پوششی CLEAN REIMBURSEMENT CREDIT

هنگامی که قرار باشد. بانکی اسناد یک اعتبار اسنادی. را که توسط بانک دیگر صادر .شده معامله , قبول و یا پرداخت نماید. و بانک گشاینده اعتبار. نزد بانک پرداخت. کننده حساب به ارز .اعتبار نداشته باشد, بانک پرداخت کننده. معمولاً مجاز می گردد .خود را نزد بانک ثالثی. که بانک گشاینده اعتبار نزد .آن حساب دارد پوشش .دهد.

قبل از انتشار. بروشور ۲۹۰ , معمول بر این بود. که بانک پرداخت کننده .به هنگام درخواست پوشش اسناد .معامله شده از بانک پوشش .دهنده , یک گواهی. به همراه درخواست پوشش. خود ارسال دارد مبنی. بر این که اسناد مطابق .شرایط اعتبار ارائه شده .و معامله گردیده است. و بانک پوشش دهنده بر .آن مبنی پوشش را .انجام دهد.

به این گواهی , گواهی .تطابق یا CERTIFICATE OF COMPLIANCE گفته می شود. اما در مقررات انواع اعتبارات .اسنادی آن بانک ها از درخواست. چنین گواهی برحذر شده اند.

لذا معمولاً درخواست .پوشش به صورت ساده .بر اساس تقاضای کتبی .یا تلگرافی بانک معامله کننده .اسناد از بانک پوشش .دهنده , انجام می پذیرد.

۶- اعتبار گردان REVOLVING CREDIT

اصطلاح گردان به اعتباری اطلاق می شود که دارای شرطی باشد که بر اساس آن مبلغ اعتبار بدون احتیاج به اصلاحیه در شرایط خاصی به طور خود به خود تجدید می گردد.

علی الاصول ممکن است اعتبار نسبت به دو عامل زمان و یا مبلغ, تغییر پذیر یا گردان باشد اما در عمل به ندرت اعتباری می توان یافت که تنها نسبت به مبلغ گردان باشد.

برای مثال اعتبار گردانی به مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار به سررسید نهائی یکسال به ذینفع این امکان را می دهد که در مقابل ارائه هر پارتی اسناد تا مبلغ ده هزار دلار برداشت نماید و این موضوع تعهد نامحدودی را برای بانک گشاینده و متقاضی اعتبار به وجود می آورد که بالطبع قابل قبول نخواهد بود.

اعتباری که نسبت به زمان گردان است رایج تر و عملی تر می باشد. برای مثال ممکن است اعتبار گردانی برای استفاده تا مبلغ ده هزار دلار در هر ماه گشایش گردد و سررسید نهایی آن نیز یکسال باشد.

و لذا پس از هر بار استفاده از اعتبار در ماه به مبلغ ده هزار دلار, برای کالاهای خاصی است که مرتباً خریدار به آن نیاز داشته و ابتیاع می نماید و بدین وسیله خریدار میزان تحویل آن را در فواصل زمانی معین تنظیم می کند.

موجودی انبار خود را از کالا ی مورد نظر در یک حد مطلوب مورد نظر نگاه داشته و در ضمن وضعیت مالی خود را با روند فروش در بازار تنظیم و از انباشتگی بیش از حد موجودی کالا جلوگیری می نماید.

 

نکته :
 

اعتبار گردان ممکن است جمع شونده CUMULATIVE و یا غیر جمع شونده NON- CUMULATIVE باشد.

 

در اعتبار گردان باید مشخص گردد چنانچه فروشنده کالا ی مربوط به یک دوره را کلاً استفاده ننمود آیا این حق را دارد که آن قسمت را در ماه بعد حمل نموده و از اعتبار استفاده نماید یا خیر.

در مثالی که زده شد .اگر در یک ماه فروشنده. تنها به حمل ۴۰۰۰ دلار .کالا اقدام نماید چنانچه .این حق را داشته باشد. که مابه التفاوت را در. ماه بعد حمل کند. و کلاً در این ماه تا ۱۶۰۰۰ دلار از. اعتبار استفاده نماید. این نوع اعتبار گردان را .جمع شونده .می گویند.

ولی چنانچه در اعتبار .ذکر شده باشد که در صورت. عدم حمل یک دوره,. اعتبار نسبت به آن مبلغ .ابطال می گردد این نوع اعتبار گردان .را غیر جمع شونده .می نامند. واضح است خریدار. شرایط اعتبار را طوری. می تواند تنظیم کند که. چنانچه کالای یک دوره حمل نشد. کل اعتبار ابطال گردد.

 

نکته :
 

نکته ای که باید .به آن توجه داشت این. است که اعتباری که برای کل .مبلغ یک قرارداد گشایش .شده و در آن حمل به دفعات .در اقساط معینی مشخص .گردیده است اعتبار گردان .نیست و بایستی مابین. آن و اعتبار گردان. فرق گذاشت.

 

۷- اعتبار با عبارت قرمز RED CLAUSE CREDIT

مقصود از ذکر این عبارت در یک اعتبار اسنادی آن است که ذینفع قادر باشد پیش پرداختی قبل از انجام حمل از بانک ابلاغ کننده یا تائید کننده به دست آورد.

از آنجا که خریدار کالا درخواست درج این عبارت را در اعتبار می نماید, لذا مسئولیت پرداخت آن به عهده بانک گشایش کننده اعتبار است ولی ذینفع هزینه چنین پیش پرداختی راباید بپردازد. حدود مسئولیت. بانک گشایش کننده. در مورد این پیش پرداخت طبق .شرایطی که در اعتبار .درج شده است مشخص .می گردد.

این اعتبار بدان علت. این گونه نام گذاری. شده است چون در ابتدا. بانک گشاینده برای آن .که توجه دیگران را به این شرط .خاص جلب نماید آن را با قرمز. تایپ نموده بود.

این عبارت عرفاً در .کشورهایی که ذینفع .مجبور است برای خرید و .جمع آوری کالاهائی .همچون چوب و پنبه .و گندم و گوشت نقداً پیش .پرداخت انجام .دهد مورد استفاده قرار .گرفته است.

تعیین حد استفاده. از چنین پیش پرداختی .چه به صورت درصد یا کل .مبلغ قابل استفاده به .عهده متقاضی (خریدار ) می باشد.

میزان دریافت وثیقه بستگی. به روابط فروشنده با خریدار .دارد و ممکن است محدود .به یک رسید ساده در مقابل .دریافت پیش پرداخت بوده .و یا آن که ذینفع .مجبور باشد متعهد گردد که در تاریخ. معین اسناد مالکیت .کالا را در اختیار بانک. قرار دهد.

 

نکته :
 

به طور کلی در انجام پیش پرداخت بر اساس عبارت RED CLAUSE این رویه رایج است که بانک پرداخت کننده , اصل و بهره پیش پرداخت را از محل وجه اسناد حمل ( هنگامی که به بانک ارائه می گردد ) برداشت نماید و چنانچه فروشنده در سررسید معین , اسناد را مطابق شرایط اعتبار ارائه ندهد بانک پرداخت کننده این حق را خواهد داشت که از بانک گشاینده اعتبار این وجه را دریافت دارد.

 

در صورتی که .فروشنده به عللی در. انجام تعهدات خود کوتاهی .نماید هزینه پرداخت .اصل و بهره تمام هزینه هائی .که بانک گشاینده .و پرداخت کننده از این بابت .متقبل شده اند بر. عهده درخواست کننده. اعتبارخواهد بود.

پیش پرداخت .در اعتبار یا عبارت قرمز معمولاً به. پول ملی کشور ذینفع پرداخت می گردد. در صورتی که .اعتبار به ارزی غیر از پول کشور .ذینفع اعتبار گشایش .شده باشد.

ممکن است درزمان .استرداد پیش پرداخت. نرخ تسعیر با نرخ زمان .پرداخت تفاوت کرده باشد. و لذا در چنین حالتی .ذینفع در صورتی که .نرخ به ضرر او تغییر. یافته باشد بایستی .تفاوت نرخ را پرداخت نماید که .معمولاً بانک ابلاغ کننده .این تفاوت را از وجه .اسناد کسر و برداشت. خواهد نمود.

به علاوه بایستی. اضافه نمود که بانک ابلاغ کننده .یا تائید کننده این گونه. اعتبارات , بهره پیش پرداخت. را به علاوه اصل آن به نسبت. مدتی که در اختیار ذینفع. قرار گرفته است محاسبه .و هنگام ارائه اسناد حمل. کلاً از وجه آن ها کسر. و مابقی را به ذینفع پرداخت. می نماید.

انواع اعتبارات اسنادی عبارت قرمز وجود دارد

 1. اعتبار عبارت قرمز سادهCLEAN RED CLAUSE CREDIT
 2. اعتبار عبارت قرمز اسنادی DOCUMENTARY RED CLAUSE CREDIT
۱- اعتبار عبارت قرمز ساده CLEAN RED CLAUSE CREDIT

در صورتی که مبلغ .پیش پرداخت در .مقابل یک برگ رسید ساده باشد. که در آن فروشنده اظهار. دارد که وجه پیش پرداخت .شده جهت خرید کالای. موضوع اعتبار .بوده یا به منظور تهیه. خدمات تعیین شده در. اعتبار است آن را اعتبار .عبارت قرمز ساده یا CLEAN RED CALUSE CREDIT می نامند.

۲- اعتبار عبارت قرمز اسنادی DOCUMENTARY RED CLAUSE CREDIT

در صورتی که مبلغ پیش پرداخت در مقابل ارائه یک برگ تعهد یا ضمانتنامه ارزی توسط ذینفع باشد مبنی بر این که کالا ی موضوع اعتبار را تهیه و به نام خریدار ارائه می نماید, آن را اعتبار عبارت قرمز اسنادی یا DOCUMENTARY RED CLAUSE CREDIT می نامند.

در این حالت پیش پرداخت در مقابل تعهد ذینفع انجام می گیرد, مبنی بر این که او متعهد به ارائه قبض انبار و یا سایر اسناد حاکی از حق مالکیت کالا است و این که متعهد است متعاقباً اسناد حمل را طبق شرایط اعتبار ارائه نماید.

( رسیدهای انبار معمولاً به طور امانت به ذینفع مسترد می گردد تا بتواند با تحویل کالا به موسسه حمل و نقل بارنامه را تهیه و ارائه نماید. ) در بعضی موارد ار ذینفع همچنین خواسته می شود که اسناد حاکی از بیمه نمودن کالای انبار شده را نیز ارائه نماید.

۸- اعتبار بدون واسطه یا مستقیم HAND – ON CREDIT

در این نوع اعتبار بانک گشایش کننده مستقیماً اعتبار را به ذینفع ابلاغ می نماید و اگر در کشور ذینفع شعبه یا نمایندگی نداشته باشد از بانک محلی می خواهد امضاهای اعتبار او را گواهی نماید و یا آن که ممکن است بانک محلی اعتبار او تائید نماید.

در این نوع اعتبار فروشنده اسناد باید اعتبار را جهت پرداخت مستقیماً تحویل بانک گشایش کننده اعتبار بدهد.

۹- اعتبارات سبد خرید SHOPPING- BAG CREDIT

اعتبار اسنادی قابل انتقال و گردانی است که معمولاً خریداران یک کشور به نفع نمایندگان خود در کشور فروشنده کالا افتتاح می نمایند.

نظر به این که خریدار مایل به خرید انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز خود بوده و از طرفی مایل نیست کل مبلغ اعتبار را در اختیار نماینده خود قرار دهد.

لذا به نفع نماینده خود اعتبار قابل انتقال و گردانی افتتاح می کند تا وی در کشور فروشنده بتواند اعتبار مذکور را به نفع فروشندگان کالا منتقل نموده تا آن که خریدار بتواند کالای مورد نیاز خود را به دست آورد.

۱۰- اعتبارات ضمانتی STAND – BY LETTER OF CREDIT

در بعضی از کشورها ممکن است به علت محدودیت قانونی , فروشندگان کالا نتوانند از بانک کارگزار خود درخواست نمایند که ضمانت نامه حسن انجام کار به نفع خریدار کالا در کشور دیگر صادر نماید لذا از بانک کارگزار خود درخواست می نمایند اعتبارنامه ضمانتی به نفع خریداران کالا صادر نمایند.

اینگونه اعتبارات ممکن است در مقابل یک برگ رسید ساده و یا یک برگ صورتحساب و یا اسناد مورد ذکر در اعتبار قابل پرداخت باشد .

در کشور ایالات متحده آمریکا استفاده از اعتبار ضمانتی به جای ضمانت نامه ( که منع قانونی دارد ) رایج می باشد. اخیراً در کشورهای اروپائی نیز استفاده از اعتبار ضمانتی افزایش یافته است.

انواع اعتبارات اسنادی


مقالات مرتبط

 

بروات اسنادی (بخش ۱)

 

 لینک های مهم و پیشنهادی 

پکیج آموزشی دوره آمادگی آزمون کارگزاری گمرک (حق العملکاری)

مشاوره و خدمات ویژه صادرات و واردات ( ثبت سفارش، سامانه ها ، تعهد ارزی و … ) کلیک کنید

 

 

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رفع تعهد ارزی محصولات دانش‌بنیان برداشته شد به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع تعهد ارزی محصولات.دانش‌بنیان برداشته شد....
تاریخ انتشار : 2 ساعت قبل
مجاز شدن صادرات هگزان توسط شرکت شیمیایی فرشید شهرضا مطابق با تصریح نامه های مذکور صادرات هگزان با کد تعرفه...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا در ثبت سفارش واردات ۶۸ ردیف تعرفه 📣 قابل توجه بازرگانان محترم سامانه جامع تجارت؛ ⏪...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
ثبت درخواست گواهی بازرسی (IC) در سامانه جامع تجارتسامانه جامع تجارت:🔹از این پس ثبت درخواست‌های اخذ گواهی بازرسی (IC) بایستی...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد محمد مخبر سرپرست ریاست...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
نحوه فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافرانی که موفق به ثبت نهایی نشدند  
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما